Онлайн обучение за въвеждането на информация в НЕИСПУО за профилиращите предмети на учениците от профилираните паралелки на XI и XII клас

Изх. № РУО1-7025/10.02.2022 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИTE УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на писмо на МОН с №9105-61/09.02.2022 г., вх. №РУО1-6863/10.02.2022 г., Ви уведомявам, че в подкрепа на осъществяваните дейности за подготовка и провеждане на държавните зрелостни изпити за учебната 2021/2022 година на 11.02.2022 г. от 10.30 ч. ще се проведе онлайн обучение за въвеждането на информация в НЕИСПУО за профилиращите предмети на учениците от профилираните паралелки на XI и XII клас.

Приложение: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTRmZDA5YjMtZWFlYS00YWYxLWI2MGMtYzllNzU5MjA4OGE5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22420584ab-4eec-41c7-bb43-7364d0a6fdfd%22%2c%22Oid%22%3a%22fbf85515-a1e6-4a1b-b59d-57db30f93601%22%7d

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД