Онлайн работна среща във връзка с подготовката на проект на държавен план-прием за учебната 2022/2023 година

Изх. №РУО1-39039/26.11.2021 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА ОБЕДИНЕНИТЕ И СРЕДНИ УЧИЛИЩА,

ПРОФИЛИРАНИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ,

КОИТО ЩЕ ОСЪЩЕСТВЯВАТ ОБУЧЕНИЕ В ПРОФЕСИОНАЛНИ

ПАРАЛЕЛКИ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2022/2023 Г.

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

В изпълнение на разработените от Министерство на образованието и науката Правила за планиране и реализиране на държавния план-прием в VIII клас в неспециализираните профилирани и професионални гимназии, средните и обединените училища и на Годишния план на РУО – София-град за учебната 2021/2022 г., във връзка с подготовката на проект на държавен план-прием за учебната 2022/2023 година, Ви уведомявам, че на 07.12.2021 г. от 14.30 ч. във виртуалната зала на РУО – София-град ще се проведе онлайн работна среща с директори на столични училища, представители на различни институции и работодателски организации на тема „Оптимизиране на държавния план-прием по професии за учебната 2022/2023 г. в съответствие с потребностите на пазара на труда“. На срещата ще бъдат обсъдени и възможностите за обучение по нови за областта и/или училищата специалности.

Допълнително ще получите линк за участие в срещата.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД