Организация и провеждане на Националното състезание „Турнир на младите физици“

Изх. № РУО1-738/ 10.01.2024 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

УЧИЛИЩАТА В ГРАД СОФИЯ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо с изх. № РД21-28/09.01.2024 г. от РУО – Велико Търново, вх. № РУО 1-575/09.01.2024 г., в изпълнение на заповед № РД09-2049/28.08.2023 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на графици за провеждане на ученическите олимпиади и национални състезания през учебната 2023/2024 година, изменена със заповед № РД09-3142/13.10.2023 г. на министъра на образованието и науката, Ви уведомявам, че в периода 2-4 февруари 2024 г. в град Велико Търново ще се проведе Националното състезание „Турнир на младите физици”.

Организатори на състезанието са Министерство на образованието и науката, Регионално управление на образованието – Велико Търново и Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия „Ангел Попов“, гр. Велико Търново.

Регламентът на Националното състезание „Турнир на младите физици”, както и 12-те задачи на английски език и на български език, върху които ще се проведе състезанието, са обявени на интернет страницата на Министерство на образованието и науката https://www.mon.bg/bg/80, на интернет страницата на Националното състезание www.iyptbg.org, както и на сайта по „Природни науки“. Състезанието се провежда на български език за селективните физични битки и на английски език – за финалните физични битки.

Право на участие в състезанието имат ученици от всички български общински, държавни и частни училища, както и от училищата на територията на Република България към чуждестранните посолства във възрастова група от VIII до XII клас от дневна, самостоятелна или индивидуална форма на обучение.

За участието си в състезанието ученикът, в случай че има навършени 16 години, или съответно родителят/настойникът/попечителят, носещ родителска отговорност за ученика, предварително подава до директора на училището в което се обучава декларация (по образец) за съгласие за публикуване на резултатите на ученика и личните му данни (трите имена на ученика, училище, клас, населено място) и за снимки и/или видео с негово участие за целите и за популяризирането на събитието.

С цел участие в предвидените дейности по програмата на състезанието, всички участници и ръководителите им следва да пристигнат в гр. Велико Търново и да се настанят най-късно до 17.00 часа на 02 февруари 2024 г.

Основни акценти във връзка с организацията на турнира:

 1. Изборът на хотел – вид на стаите и брой на нощувките на участниците в Националното състезание, се извършва лично от съответния ръководител или придружител на отбор, или участник от съответния регион в договореност с избрания хотел.
 2. За издаването на фактури е необходимо да бъдат предоставени на рецепцията на хотелите точните данни на изпращащата страна.
 3. Командировъчните разходи (пътни, дневни, квартирни) на учениците, ръководителите и експертите са за сметка на училището, общината, съответното РУО, спонсори или др.
 4. Регистрацията на участниците (учениците и техните ръководители) ще се извърши от 17.00 ч. до 18.00 ч. на 02.02.2024 г. във фоайето на ПГСАГ „Ангел Попов“, гр. Велико Търново, ул. „Никола Габровски“ 21.

Основни акценти във връзка с провеждането на турнира:

 1. Откриването ще се осъществи в театралния салон на ПГСАГ „Ангел Попов“, гр. Велико Търново. По време на откриването е предвидено всеки отбор да се представи по атрактивен начин в рамките на 3-4 минути. При подаване на заявките за участие е необходимо да се опише накратко как ще се представи отборът (мултимедийна презентация, филм, скеч, демонстрация и т. н.) и необходимостта от техническо обезпечаване.
 2. Състезателната част ще се проведе в зали на ПГСАГ „Ангел Попов“, гр. Велико Търново.
 3. Ако има участници, които са със специални образователни потребности, при подаване на заявките се посочат точно какви са необходимостите им.
 4. Допускането на учениците до участие в състезанието ще се осъществява само след представяне документ за самоличност или ученическа карта.

За допълнителна информация по въпроси, свързани с организацията на Националното състезание „Турнир на младите физици”: Бонка Долчинкова – старши експерт по природни науки и екология в РУО – Велико Търново, тел. 0878692304 и д-р Евгения Илиева – директор на ПГСАГ „Ангел Попов“, гр. Велико Търново, на тел. 0884751949.

С оглед гореизложеното, в срок до 16.01.2024 г. директорът на училището следва да изпрати заявка за участие в състезанието (по образец): в несканиран вид (формат Excel); с попълнени всички клетки от таблиците; файлът заявка следва да е наименован: turnir_YYYY.xlsx (YYYY е името на училището) на електронен адрес [email protected]. В същия срок на посочения електронен адрес да се изпратят и копия на декларациите за информираност и съгласие, както и списък на участниците, които желаят да бъдат оповестени резултатите им..

Приложения:

 1. Заявка за участие в НС „Турнир на младите физици” (образец във формат Excel).
 2. Програма за провеждане на НС „Турнир на младите физици”.
 3. Декларация за информираност и съгласие на родител/настойник/попечител на участник в олимпиада/състезание (образец)
 4. Декларация за информираност и съгласие на ученик (навършил 16 годишна възраст), участник в олимпиада/състезание (образец).
 5. Списък на участниците, които желаят резултатите им да бъдат оповестявани.
 6. Информация за хотели в гр. Велико Търново с условия за настаняване.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД