Организация на учебния процес

Изх. № РУО1- 3601/29.01.2021 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ЧАСТНИ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на Министерството на образованието и науката № 0522-44/29.01.2021 г., вх. № РУО1 – 3560/ 29.01.2021 г., по повод постъпили писма от директори на частни училища на територията на София-град с искане за промяна на начина на организация на учебния процес Ви уведомявам, че обучението на учениците ще се осъществява при спазване на разпоредбите на Заповед № РД – 01-52/26.01.2021 г. на министъра на здравеопазването и Заповед № РД 09-290/ 29.01.2021 г. на министъра на образованието и науката.

  

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД