Организиране и провеждане на научно изследване по НП „Мотивирани учители и квалификация“- 2022 г. на тема „Готовност и мотивация за прилагане на проектно-базирано обучение от новоназначени учители с педагогически стаж до 3 години“

Изх. № РУО1-42618/05.12.2022 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА ВСИЧКИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИТСТИТУЦИИ

НА ТЕРИТОРИЯТА НА

 ОБЛАСТ СОФИЯ-ГРАД

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН с № 9105-401/02.12.2022 г., с вх. № РУО 1-42470/01.12.2022 г. Ви уведомявам, че в изпълнение на НП „Мотивирани учители и квалификация“- 2022 г., приета с Решение № 302/13.05.2022 г., Приложение № 6, т. 1, буква „е“ на Министерския съвет, предстои изпълнение на дейност по тематично направление 4.1. „Подпомагане разработването и прилагането на нови образователни политики за учители чрез научно изследване и професионален форум за обсъждане“ по Модул 4 на програмата.

Предвидено е изследване на тема „Готовност и мотивация за прилагане на проектно-базирано обучение от новоназначени учители с педагогически стаж до 3 години“ е в съответствие с Приоритетна област 3 „Мотивирани и креативни учители“ на Стратегическата рамка за развитие на образованието, обучението и ученето в Република България (2021 – 2030), съгласно която за усъвършенстване на продължаващата квалификация и за устойчиво обезпечаване на образователната система с педагогически специалисти е необходимо да се наблегне на мерки, свързани с неравномерното разпределение на учители в страната, като се работи в посока повишаване мотивацията за упражняване на учителската професия, за привличане на млади хора и специалисти от други професии и представители на бизнеса.

Изследването е във връзка и с една от ежегодно определяните от Министерството на образованието и науката приоритетни области при продължаващата квалификация на педагогическите специалисти – проектно базираното обучение, което е от съществено значение за постигането на качество и гъвкавост при квалификацията на педагогическите специалисти, за определяне на нагласите и предизвикателствата пред младите учители с педагогически стаж до 3 години с цел повишаване нивото на преподавателските умения и на мотивацията им за оставане в системата на предучилищното и училищното образование.

Анализът на резултатите от изследването с предложения и препоръки ще бъде представен в Министерството на образованието и науката с доклад.

Предвид изложеното, моля за Вашето съдействие в срок до 09.12.2022 г. на новоназначени учители с педагогически стаж до 3 години да бъде предоставен следният линк: https://forms.office.eom/e/YDcF8WKAiz за попълване на анкетата.

Резултатите и анализът от изследването ще бъдат представени пред съсловните организации и пред широката общественост чрез медийни изяви, интервюта, съобщения в социалните медии и на национална конференция.

Провеждането на изследването е необходимо за идентифициране на преподавателски умения и готовността на младите учители за прилагане на проектно-базираното обучение.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД