Организиране и провеждане на националната олимпиада по история и цивилизации за учебната 2022/2023 г.

Изх. №  РУО1-44465/21.12.2022 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,  

В изпълнение на заповед № РД 09-4059/30.08.2022 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на графици за провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания през учебната 2022/2023 година, изменена със заповед № РД 09-5451/26.10.2022 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на графици за провеждане на ученическите олимпиади и националните състезания през учебната 2022/2023 година /Приложение 1/,  на заповед № РД 09-2784/27.10.2019 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на Правила за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания /Приложение 1/, изменена и допълнена със заповед № РД 09-474/25.02.2021 г. на министъра на образованието и науката, допълнена със заповед № РД 09-1248/14.06.2021 г. на министъра на образованието и науката, изменена и допълнена със заповед заповед № РД 09-2454/23.02.2022 г. на министъра на образованието и науката, изменена и допълнена със заповед № РД 09-3084/17.05.2022 г. на министъра на образованието и науката /консолидирана версия/, заповед № РД 01-703/14.09.2022 г., изменена със заповед № РД 01-952/15.11.2022 г. на началника на РУО – София-град за определяне на Комисия от старши експерти в РУО – София-град за подпомагане на организирането на ученическите олимпиади и състезания на областно и на национално ниво, и за осъществяване на контрол при провеждане на общинския, областен и национален кръг, заповед № РД 01-730/29.09.2022 г., допълнена със заповед  № РД 01-1039/12.12.2022 г. на началника на РУО – София-град за определяне на училища координатори и на училища домакини, в които ще се проведат областните кръгове на ученическите олимпиади по учебни предмети през учебната 2022/2023 г. и Регламента на олимпиадата по история и цивилизации, Ви уведомявам, че олимпиадата по история и цивилизации се провежда в три кръга – общински, областен и национален. В първите два кръга участват ученици от V до XII клас, а в третия кръг – ученици от VII, X и  XII клас.

За участие в областния кръг се допускат ученици, които са получили не по-малко от 60 точки на общинския кръг.

В срок до 23.01.2023 г. е необходимо да изпратите на 18 СУ – училище координатор, на имейл: [email protected]

  1. Протокол на класираните за областния кръг ученици и техните резултати по класове, подписан с електронен подпис от директора на училището.
  2. Списък на учениците, които не са изразили съгласие по т. 11 от Правилата за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания, т.е. не желаят техните резултати да бъдат оповестявани публично. Списъкът по т. 11 се изпраща само от училищата, в които има такива ученици. При липса на изрично изразено съгласие, резултатите от олимпиадата на съответния ученик се обявяват публично с фиктивен номер вместо имената на ученика.

Данните на класираните за областния кръг ученици се попълват задължително по класове и на следните линкове:

Информация за разпределението на учениците към съответното училище домакин ще получите след окончателното уточняване на броя на класираните за областния кръг ученици.

Информация за организацията и провеждането на областния кръг на олимпиадата по история и цивилизации“ за учебната 2022/2023 година ще бъде публикувана на сайта на 18. СУ – https://18sou.net  в рубрика „Олимпиада по история и цивилизации.

Лице за контакти: Лазар Павлов – заместник-директор, тел. 0878957046, e-mail: [email protected]

 

Приложения:

  1. Декларация за информираност и съгласие за ученици под 16 години.
  2. Декларация за информираност и съгласие за ученици над 16 години.
  3. Протокол за класираните за областен кръг на олимпиадата по история и цивилизации.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД