Организиране и провеждане на Националното състезание „Академик Чакалов“ по природни науки (биология, химия, физика) и география за ученици от VІІ клас

Изх. № РУО1-17284/10.05.2022 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НA СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,   

В изпълнение на заповед № РД 09-1883/02.09.2021 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на графици за провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания, изменена със заповед № РД 09-3971/29.10.2021 г., изменена със заповед № РД 09-4364/11.11.2021 г., изменена и допълнена със заповед № РД 09-2418/18.02.2022 г., изменена със заповед № РД 09-2611/16.03.2022 г. на министъра на образованието и  науката, заповед № РД 09-2798/06.04.2022 г. на министъра на образованието и науката, заповед № РД 09-2784/29.10.2019 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на Правила за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания, изменена и допълнена със заповед № РД 09-474/25.02.2021 г., допълнена със заповед № РД 09-1248/14.06.2021 г., изменена и допълнена със заповед № РД 09-2454/23.02.2022 г. на министъра на образованието и науката, заповед № РД 01-967/01.11.2021 г. на началника на РУО – София-град за определяне на НПМГ „Акад. Л. Чакалов“ за домакин на Националното състезание „Акад. Л. Чакалов“ по природни науки (биология, химия, физика) и география за ученици от VІІ клас и регламента на състезанието, Ви уведомявам, че състезанието ще се проведе на 04.06.2022 г. в НПМГ  „Акад. Л. Чакалов“, град София – ул. „Бигла“ № 52.

Организатори на състезанието са Министерство на образованието и науката, Регионално управление на образованието – София-град и НПМГ „Акад. Любомир Чакалов“.

Състезанието се провежда в един кръг – национален и включва четири модула – по един за всеки от учебните предмети биология и здравно образование, физика и астрономия, химия и опазване на околната среда и география и икономика. В него могат да участват ученици от цялата страна, които през настоящата 2021/2022 учебна година се обучават в VІІ клас.

Състезанието се провежда в един състезателен ден за четирите модула по приложения график:

Модул Времетраене
Модул 1 – „Талантлив биолог“ От 08:00 до 10:00 часа
Модул 2 – „Талантлив физик“ От 10:30 до 12:30 часа
Модул 3 – „Талантлив химик“ От 13:30 до 15:30 часа
Модул 4 – „Талантлив географ“ От 16:00 до 18:00 часа

Всеки от модулите включва задачи съобразно приложените програми, които са неразделна част от регламента на състезанието за учебната 2021/2022 година. За всеки от модулите състезателният вариант е писмен и включва две части:

Част І: 15 задачи с избираем отговор.

Част ІІ: 7 задачи със свободен отговор.

Учениците могат да се явяват по желание на един или на няколко от модулите. Всеки модул е с продължителност от 120 минути.

При подаване на заявка за участие в състезанието родителят/настойникът/попечителят, носещ родителска отговорност за ученика, предварително попълва декларация за съгласие за публикуване на  резултатите на ученика и работа с личните му данни.

І. Основни акценти във връзка с организацията на Националното състезание „Акад. Л. Чакалов“ по природни науки (биология, физика, химия) и география за ученици от VІІ клас:

  • Организаторите не поемат ангажимент за хотелско настаняване на участниците в състезанието.
  • Командировъчните разходи (пътни, дневни, квартирни) на учениците, ръководителите и на експертите са за сметка на изпращащата страна – училище, община, съответно РУО, спонсори или др.

ІІ. Основни акценти във връзка с провеждане на състезателната част на Националното състезание „Акад. Л. Чакалов“ по природни науки (биология, физика, химия) и география за ученици от VІІ клас:

  • Всеки от модулите се провежда в сградата на НПМГ „Акад. Л. Чакалов“.
  • Според регламента на състезанието на участниците се разрешава да ползват само предоставените им материали, които са еднакви за всички ученици, собствени калкулатори с прости математически функции и чертожни инструменти.
  • Допускането на учениците до участие в състезанието ще се осъществява само чрез представяне на документ за самоличност/ученическа карта/бележката и служебна бележка от системата на състезанието.

Регистрацията за участие в състезанието ще бъде от 13.05.2022 г. до 31.05.2022 г., включително на следния линк:

https://forms.gle/YZSn8UuKtKkssj8D6

За допълнителна информация e-mail на НПМГ „Акад. Л. Чакалов“: [email protected] или на сайта на НПМГ „Акад. Л. Чакалов“: www. npmg.org

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА

РУО – СОФИЯ-ГРАД