Организиране на ДЗИ сесия август-септември 2020 г.

Изх. № РУО1 – 13954/12.06.2020 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА СУ, ПРОФИЛИРАНИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ,

КОИТО ЩЕ ПРОВЕЖДАТ ДЗИ, СЕСИЯ АВГУСТ-СЕПТЕМВРИ 2020 Т.

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че в писмо с изх. №  РУО 1- 13279/08.06.2020 г. е допусната техническа грешка. Необходимо е да представите заповед за училищна зрелостна комисия съгласно чл. 13, ал.1, т. 3  от Наредба № 3/17.05.2004 г. на МОН за организацията и провеждането на държавните зрелостни изпити на [email protected].

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД