Осигуряване за безвъзмездно ползване на познавателни книжки, учебници и учебни комплекти в общинските, държавните и частните детски градини и училища

Рег. № РУО1-7267/04.03.2021 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ

ИНСТИТУЦИИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА

ОБЛАСТ СОФИЯ-ГРАД

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО /УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

               Във връзка с изпълнение на Постановление № 79 на МС от 13.04.2016 г. за осигуряване за безвъзмездно ползване на познавателни книжки, учебници и учебни комплекти в общинските, държавните и частните детски градини и училища, Ви информирам следното:

I. В изпълнение на чл. 1, чл. 1а, чл. 2, ал. 1 от цитираното Постановление за учебната 2021 – 2022 година за безвъзмездно ползване се осигуряват:

 1. Познавателни книжки за втора възрастова група (4 – 5-годишни деца), трета възрастова група (5 – 6-годишни деца) и за четвърта вырастова група (6 – 7-годишни деца).

Закупуват се за всяка учебна година.

 1. Учебници, учебни комплекти и достъп до електронно четими учебници за I клас. Закупуват се за всяка учебна година.
 2. Учебни помагала за П клас, които са одобрени в единна система с учебниците.

Учебната 2021 – 2022 година ще бъде втора година на ползване на учебниците за П клас и на електронно четимите им учебници. Допълнителни средства за закупуването им ще бъдат предвидени само в случай на увеличаване броя на учениците спрямо предходната учебна година.

 1. Учебници и учебни комплекти за III клас, които ще се закупуват отново за всички ученици и ще се ползват три учебни години: 2021 -2022, 2022 – 2023 и 2023 – 2024. За учебната 2021 – 2022 година ще бъдат отпуснати средства за закупуване на достъп до електронно четимите учебници за 3 учебни години: 2021 -2022, 2022 – 2023 и 2023 – 2024.
 2. Учебни помагала за IV клас, които са одобрени в единна система с учебниците.

Учебната 2021 -2022 година ще бъде трета година на ползване на учебниците за IV клас и на електронно четимите им учебници. Допълнителни средства за закупуването им ще бъдат предвидени само в случай на увеличаване броя на учениците спрямо предходната учебна година.

 1. Учебници и достъп до електронно четими учебници за V клас в случай на увеличаване броя на учениците спрямо предходната учебна година.

Учебната 2021 -2022 година ще бъде втора година на ползване на учебниците за V клас и на електронно четимите им учебници. Допълнителни средства за закупуването им ще бъдат предвидени само в случай на увеличаване броя на учениците спрямо предходната учебна година.

Учебната 2021 -2022 година ще бъде трета година на ползване на учебниците по учебния предмет история и цивилизации и на електронно четимите им учебници.        Допълнителни средства за закупуването им ще бъдат предвидени само в случай на увеличаване броя на учениците спрямо предходната учебна година.

 1. Учебници и достъп до електронно четими учебници за VI клас в случай на увеличаване броя на учениците спрямо предходната учебна година.

Учебната 2021 – 2022 година ще бъде втора година на ползване на учебниците за VI клас и на електронно четимите им учебници. Допълнителни средства за закупуването им ще бъдат предвидени само в случай на увеличаване броя на учениците спрямо предходната учебна година.

 1. Учебници за VII клас, които ще се закупуват отново за всички ученици и ще ползват три учебни години: 2021 – 2022, 2022 – 2023 и 2023 – 2024. За учебната 2021 – 2022 година ще бъдат отпуснати средства за закупуване на достъп до електронно четимите учебници за 3 учебни години: 2021 – 2022, 2022 – 2023 и 2023 – 2024.

II. За учебната 2021 – 2022 година нормативите за закупуване на познавателни книжки, учебници, достъп до електронно четими учебници, учебни комплекти и учебни помагала, които са част от учебния комплект, са:

 1. За всяко дете в задължителна предучилищна възраст — сума в размер на 34,12 лв. за закупуване на познавателни книжки.
 2. За всеки ученик в I клас – сума в размер на 63.48 лв., в това число:
  • сума от 61.63 лв. за на учебници и учебни комплекти:
  • сума от 1.85 лв. за осигуряване на достъп до електронно четими учебници.
 1. За всеки ученик във П клас — сума в размер на 29,72 лв. за закупуване на учебни помагала, които са част от учебния комплект.

За II клас ще бъдат предвидени и допълнителни средства за закупуване на учебници и за осигуряване па достъп до елекгронно четими учебници в случай на увеличаване броя на учениците спрямо предходната учебна година — сума в размер на 59.42 лв. за учебници и 3.17 лв. за електронно четими учебници.

Допълнителните средства ще се изчислят в съответствие с чл. 7 от ПМС № 79 от 13.04.2016 година.

 1. За всеки ученик в III клас — сума в размер на 109,75 лв., в това число:

– сума от 104,56 лв. за закупуване на учебници и учебни комплекти;

– сума от 5,19 лв. за осигуряване на достъп до електронно четими учебници.

 1. За всеки ученик в IV клас — сума в размер на 42,92 лв. за закупуване на учебни помагала, които са част от учебния комплект.

За IV клас ще бъдат предвидени и допълнителни средства за закупуване на учебници и за осигуряване на достъп до електронно четими учебници в случай на увеличаване броя на учениците спрямо предходната учебна година — сума в размер на 70,42 лв. за учебници и 1,87 лв. за електронно четими учебници.

Допълнителните средства ще се изчислят в съответствие с чл. 7 от ПМС № 79 от 13.04.2016 година.

 1. За V клас ще бъдат предвидени допълнителни средства за:

– закупуване на учебници (без учебниците по учебния предмет история и цивилизации) в случай на увеличаване броя на учениците спрямо предходната учебна година

– сума в размер на 113,35 лв.

– осигуряване на достъп до електронно четими учебници (без достъпа до електронно

четими учебници по учебния предмет история и цивилизации) в случай на увеличаване броя на учениците спрямо предходната учебна година -сума в размер на 6,04 лв.

– закупуване на учебници по учебния предмет история и цивилизации в случай

на увеличаване броя на учениците спрямо пред.ходната учебна година — сума в размер на 18,71 лв.

– осигуряване на достъп до електронно четими учебници по учебния предмет

история и цивилизации в случай на увеличаване броя на учениците спрямо предходната учебна година – сума в размер на 0.50 лв.

Допълнителните средства ще се изчислят в съответствие с чл. 7 от ПМС 79 от 13.04.2016 година.

 1. За VI клас ще бъдат предвидени допълнителни средства за зактпуване на учебници и за осигуряване на достъп до електронно четими учебници в случай на увеличаване броя па учениците спрямо предходпата учебна година – сума в размер на 139,77 лв. за учебници и 7,45 лв. за електронно четими учебници.

Допълнителните средства ще се изчислят в съответствие с чл. 7 от ПМС № 79 от

13.04.2016 година.

 1. За всеки ученик от VII клас – сума в размер на 161,65 лв., в това число:

– сума от 149,68 лв. за закупу:ване на учебници;

– сума от 11,97 лв. за осигуряване на достъп до електронно четими учебници.

За предстоящата учебна 2021 – 2022 година са утвърдени със заповеди на министъра на образованието и науката и публикувани на официалната страница на Министерството на образованието и науката:

 • Списък на познавателните книжки, учебниците и учебните комплекти, които може да се използват в системата на предучилищното и училищното образование за учебната 2021-2022 година
 • График на дейностите за осигуряване за безвъзмездно ползване на познавателни книжки, учебници и учебни комплекти за учебната 2021 – 2022 година
 • образец на заявките за определяне количеството на всяка доставка на познавателни книжки, учебници и учебни комплекти, предоставяни за безвъзмездно ползване
 • информация за издателствата. които ще разпространяват познавателни книжки, учебници и учебни комплекти за учебната 2021 – 2022 година.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУОСОФИЯ-ГРАД