Осигуряване на специалисти от РЦПППО – София-град за оказване на допълнителна подкрепа на деца и ученици със специални образователни потребности за учебната 2023/2024 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР / УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-26649/28.08.2023 г. на Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – София-град (РЦПППО – София-град), на основание чл. 74 от Наредбата за приобщаващото образование, Ви информирам, че за осигуряването на  педагогически специалист (ресурсен учител, логопед, психолог, учител на деца с нарушено зрение или рехабилитатор на слуха и говора) за предоставяне на допълнителна подкрепа за личностно развитие на деца и ученици със специални образователни потребности за настоящата 2023/2024 учебна година в поверената Ви институция е необходимо предварително да изпратите заявка по образец, в срок до 11.09.2023 г. на електронна поща: [email protected].

При необходимост горецитираното се отнася и за институции, които имат назначени педагогически специалисти, но обучаващите се деца и ученици със специални образователни потребности са повече от регламентирания за щат брой деца/ученици, съгласно чл. 109, ал. 3 от Наредбата за приобщаващото образование.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

  1. Заявка за осигуряване на специалисти за оказване на допълнителна подкрепа на деца и ученици със СОП за учебната 2023/2024 г.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА

РУО – СОФИЯ-ГРАД