Открита педагогическа практика на тема „Подготовка за ДЗИ по чужд език“

Изх. №РУО1-10356/28.03.2024 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че в изпълнение на Годишния план на РУО – София-град за учебната 2023/2024 г. на 12.04.2024 г. от 11:45 ч. в XII клас в СМГ „Паисий Хилендарски“ ще се проведе открита педагогическа практика с учители по чужд език на тема ,Подготовка за ДЗИ по чужд език“, с учител Таня Манолова. След провеждане на откритата практика от 12:40 ч. до 13:10 ч. ще се проведе работна среща с присъстващите учители, относно формата на втория задължителен държавен зрелостен изпит по чужд език – профилирана подготовка, ниво В1.1 и ще бъдат споделени добри практики при подготовката на зрелостниците за успешно полагане на изпита.

Моля да уведомите учителите по чужд език в повереното Ви училище и при интерес от тяхна страна да осигурите присъствието им, без нарушаване на учебния процес.

Желаещите да присъстват следва да попълнят формуляр за участие в срок до 16:00 ч. на 08.04.2024 г., на следния линк:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSee0S4nHBlN54BDRGHv7kBlvAvoqClq1gwUxzivK6GO1z0ZRA/viewform?usp=sf_link

Поради ограничения капацитет на местата в залата, формулярът ще бъде отворен до запълване на свободните места. Попълнилите формуляра ще получат потвърждение на посочения имейл.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

МИЛЕН БАЛДЖЕВ

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

/съгласно заповед №10-437/15.03.2024 г.

на министъра на образованието и науката/