ОТЛАГАНЕ НА ПРОВЕЖДАНЕТО НА НАЦИОНАЛНА УЧЕНИЧЕСКА ФИЛОСОФСКА КОНФЕРЕНЦИЯ „ЧОВЕК. СВЯТ“ – ГР. БУРГАС

Изх. № РУО1-6440/11.03.2020 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с постъпило писмо от РУО – Бургас, с вх. № РУО1-6362/10.03.2020 г., Ви уведомявам, че XXIV ученическа философска конференция „Човек. Свят“, която e включена в Националния календар за изяви по интереси на децата и учениците за 2019/2020 г., се отменя до второ нареждане.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД