Отчитане на дейности и средства по НП „Олимпиади и състезания”, модул „Осигуряване на обучение на талантливи ученици за участие в ученически олимпиади“

Изх. № РУО1-18413/08.06.2021 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо на МОН № 9105-176/04.06.2021 г., с вх. № РУО1-17975/07.06.2021 г., Ви уведомявам, че в изпълнение на Националната програма ”Ученически олимпиади и състезания“, модул „Осигуряване на обучение на талантливи ученици за участие в ученическите олимпиади“, приета с РМС № 285 от 30 април 2020 г., в срок до 18.06.2021 г. училищата трябва да представят в РУО отчет за изпълнението на дейностите по този модул на програмата. Приложено Ви изпращам  за попълване образците с приложение 1, 2 и 3, както и отчетът за получените, разходваните и неусвоените средства по програмата, които трябва да бъдат изпратени и във формат Excel  на електронните пощи на експертите по мониторинг на проекта:

  • 125 СУ, 105 СУ, 119 СУ, Първа АЕГ, 55 СУ – [email protected]
  • 164 ГПИЕ, 134 СУ, 9 ФЕГ, 91 НЕГ, 17 СУ – [email protected]
  • 1 СУ, НПМГ, СМГ, СПГЕ „Джон Атанасов, ПЧМГ – [email protected]
  • 79 СУ, ПГТЕ „Хенри Форд“, 133 СУ, 18 СУ, 39 СУ – [email protected]
  • 41 ОУ, 73 СУ, II АЕГ, НТБГ, 45 ОУ – [email protected]
  • НПГПТО „Н. Ломоносов“, 36 СУ, 32 СУИЧЕ, 2 СУ, НУКК – [email protected]
  • 170 СУ, НГДЕК, 23 СУ, 35 СЕУ, ЧЕГ„Проф. Иван Апостолов“ – [email protected]

Неусвоените средства от училищата към този момент подлежат на възстановяване по ред, определен от Министерството на финансите.

Приложение:

  1. Справка с приложения № 1,2, 3;
  2. Отчет за получените, разходваните и неусвоените средства по програмата.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД