Отчитане на документи с фабрична номерация

Изх. № РУО1-8027/09.04.2020 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

В изпълнение на чл. 52 от Наредба № 8 /11.08.2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование, издадена от министъра на образованието и науката и писмо вх. № РУО1-7852/07.04.2020 г. на заместник-министъра на образованието и науката, предвид условията на извънредно положение, моля в срок до 24 април 2020 г., тези от Вас, които са организирали тази дейност да изпратят през ССЕВ (Системата за сигурно електронно връчване) отчета на документи с фабрична номерация (по образец) и протокола на комисията.

Училища, в които комисиите не са заседавали и не са изготвили посочените документи, следва да представят документите до десет дни след обявяване на края на извънредното положение на място в РУО – София-град, стая 413.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД