Оценителски центрове за оценяване на изпитни работи от държавните зрелостни изпити, сесия май-юни на учебната 2019/2020 г.

Изх. № РУО1-12599/02.06.2020 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че със заповед № РД 01-225/ 26.05.2020 г. на началника на РУО – София-град са определени оценителски центрове за оценяване на изпитните работи на учениците от ДЗИ, сесия май-юни на учебната 2019/2020 година, на територията на София-град:

  1. За български език и литература – Професионална гимназия по електроника и автоматика, бул „Овча купел“№ 1.
  2. За математика, история и цивилизация, география и икономика, биология и здравно образование, предметен цикъл „Философия“, физика и астрономия, английски език, руски език, италиански език, френски език, испански език – Софийска професионална гимназия по електроника „Джон Атанасов“, ул. „Райко Алексиев“ № 48.

Моля да уведомите учителите от повереното Ви училище, определени за оценители, като гарантирате участието им в процеса на оценяване.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД