Оценяване за пригодността за прилагане в училище на проектите за учебници за XI клас и по чужд език

Изх.№ РУО1-8532/21.04.2020 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

 УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с организиране  и провеждане на оценяването за пригодността за прилагане  в училище на проектите на учебници за  ХI клас по учебни предмети от общообразователната подготовка и на проектите на учебни комплекти по учебен предмет чужд език за постигане на  ниво В1.1 и на ниво В2.1 от общата Европейска езикова  Ви информирам, че от утре ще бъде отворена УЕБ СИСТЕМАТА за оценяване за пригодността за  прилагане  на проектите на учебници и на учебни комплекти в училище. Системата се намира на интернет адрес  HTTPS://UCHEBNICI.MON.BG

Директорите на училищата, в които ще се извършва оценяването за пригодност на проектите на учебници и учебни комплекти, както и експертите от РУО, които ще работят в уеб системата ще получат на електронната си поща пароли за достъп.

Паролите за достъп на директорите на училищата ще бъдат изпратени на служебните имейл адреси на училищата: <код по НЕИСПУО на училището>@edu.mon.bg

След влизане в уеб системата, директорите на училищата следва до 27.04.2020 г. да въведат данните на определените учителите и да посочат учебните предмети, за които учителите ще оценяват пригодността за прилагане в училище на проектите на учебници и на учебни комплекти.

        

 Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД