Оценяване на учебници за XII клас

Изх. № РУО1-16303/26.05.2021 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ ГИМНАЗИИ И СРЕДНИ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН с № 9105-95/21.05.2021 г., вх. № РУО 1-16006/21.05.2021 г., относно провеждането на процедури по оценяване и одобряване на проекти на учебници за ХII клас по задължителни модули по учебни предмети от профилираната подготовка, на проекти на учебници за VI и VII клас по учебния предмет религия (християнство-православие), на проекти на учебници от VI до XII клас по учебния предмет религия (ислям), на проект на учебник за IV клас по учебния предмет религия (благонравие) и на проект на учебник за IX клас по учебния предмет здравословни и безопасни условия на труд Ви уведомявам, че със заповед № РД 09-1093/ 19.05.2021 г. на министъра на образованието и науката са утвърдени Указания за организиране и провеждане на оценяването за пригодността за прилагане в училище на проектите на учебници и списъци на училищата, в които ще се извършва оценяване за пригодността за прилагане в училище на проектите на учебници. Със заповедта е определена и формата, под която ще се извърши оценяване за пригодността за прилагане в училище на проектите на учебници – електронно четим проект на учебник, наличен на интернет адрес, чрез който да се осъществи електронен достъп до него.

Заповед № РД 09-1093/ 19.05.2021 г., с която са утвърдени Указанията, приложенията към тях и списъкът с училищата, в които ще се извършва оценяване за пригодността за прилагане в училище на проектите, са публикувани на официалната страница на Министерството на образованието и науката, в рубриката „Учебници”.

В Указанията са разписани конкретните дейности по оценяване за пригодността на проектите, за които отговарят началникът на регионалното управление на образованието (РУО) и директорът на училището, и дейностите, които извършва учителят. В графика към Указанията са посочени сроковете за всяка дейност.

Обръщам внимание, че уеб-базираната система, подпомагаща организирането и провеждането на оценяването за пригодността за прилагане в училище на проектите на учебници (на интернет адрес https://uchebnici.mon.bg), е интегрирана със служебните електронни профили на директорите и на учителите – @edu.mon.bg. Достъпът на директори и на учители до системата и работата в нея се осъществяват само чрез техните @edu.mon.bg електронни профили и е аналогичен на достъпа в проведената през месец март и месец април процедура по оценяване за пригодност на проектите на учебници за ХII клас. Поради това, за разлика от предходните години, директорите и определените за оценители учители няма да получават отделна парола за вход в системата за оценяване за пригодност, а ще използват паролата към личния си профил в @edu.mon.bg.

В изпълнение на т. 2.1. от Указанието със заповед № РУО1-276/26.05.2021 г. на началника на РУО – София-град е определена комисия за организиране и провеждане на процедурите за оценяване за пригодността за прилагане в училище на проектите на учебници от старши експерти в РУО – София-град в състав: Станислав Георгиев – председател, и членове Ваня Станчева и Велина Томова.

Във връзка със задължението по т. 2.2. от Указанието е необходимо директорите, които преподават учебния предмет в съответния етап от степента на образование и ще оценяват пригодността за прилагане в училище на съответните проекти, в срок до 31.05.2021 г. да попълнят следния формуляр:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSenY-XofnB8fkj3WEmsOJQEN19mcUs6YizKJ0E2iLGI_bR4zw/viewform?usp=pp_url

 

Уважаеми госпожи и господа директори,

Моля да вземете предвид съвпадането на крайния срок за оценяване на учебници с графика за провеждане на НВО в VII и в X клас и да организирате процедурите по оценяване на учебници в повереното Ви училище така, че те да приключат преди или най-късно на 15 юни 2021 г.

ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД