Оценяване на учебници

Изх. № РУО1-18950/11.06.2021 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА, В КОИТО СЕ ИЗВЪРШВА ОЦЕНЯВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН с вх. № РУО1-18888/11.06.2021 г. относно провеждане на процедура по оценяване и одобряване на проекти на учебници за ХII клас по задължителни модули по учебни предмети от профилираната подготовка, на проекти на учебници за VI и VII клас по учебния предмет религия (християнство-православие), на проекти на учебници от VI до XII клас по учебния предмет религия (ислям), на проект на учебник за IV клас по учебния предмет религия (благонравие) и на проект на учебник за IX клас по учебния предмет здравословни и безопасни условия на труд Ви уведомявам, че в училищата, в които учителите са оценили проектите и са генерирали своите карти, от днес – 11.06.2021 г. – директорите на училищата могат да генерират карта с обобщените резултати, без да е необходимо да изчакват за това крайния срок 18.06.2021 г.

Припомняме становището на РУО – София-град, че е уместно дейностите по оценяване на учебниците да приключат не по-късно от 15.06.2021 г.

 

ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД