Петдесет и втора пролетна конференция на Съюза на математиците в България

Изх. № РУО1-6669/13.03.2023 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН с № 9105-54/08.03.2023 г., вх. № РУО1-6336/08.03.2023 г., Ви уведомявам, че в периода 10 – 14 април 2023 г. в курорта Боровец ще се проведе 52 пролетна конференция на Съюза на математиците в България.

Конференцията е ежегоден национален форум, на който си дават среща учители и експерти в областта на училищното образование, преподаватели в университети, сътрудници на научни институти, представители на бизнеса, издатели на учебна и научна литература.

През последните години в конференцията участват около 150 математици и информатици от цялата страна, като преобладаващата част от тях са учители по математика, информатика и информационни технологии. Основна част от програмата на конференцията е съсредоточена в секцията по образование, в която учители, университетски преподаватели и изследователи от научни институти изнасят научни съобщения по въпроси на методиката на обучението и конкретните проблеми на преподаването и възприемането от учениците на училищната математика, информатика и информационни технологии. Неизменна част от програмата през последните години са курсовете и семинарите за повишаване на квалификацията на учителите, като тази година ще бъдат предложени четири такива курса. Научните съобщения се включват в Сборника с доклади на конференцията, който излиза от печат предварително и се предоставя на участниците при регистрацията.

В програмата са включени юбилейни доклади, посветени на годишнини на известни математици, доклади по покана и научни съобщения в трите тематични секции на конференцията: секция А (математически структури), секция Б (математическо моделиране и информатика) и секция В (образование по математика и информатика).

Пълна информация за конференцията може да се намери на: www.math.bas.bg/smb.

Подробна информация може да се намери във Второто съобщение за конференцията: 52 Пролетна конференция на СМБ, на сайта на Съюза на математиците в България (СМБ).

Моля да уведомите учителите по математика, информатика и информационни технологии от повереното Ви училище за предстоящата конференция.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД