Поддържане на актуална информация за административните услуги, предоставяни от образователните институции

Рег. № РУО1-13944/12.06.2020 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

ВСИЧКИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ СОФИЯ-ГРАД

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

С Решение № 704 на Министерски съвет от 5 октомври 2018 г. правителството одобри пакет от мерки за трансформация на модела на административното обслужване. В изпълнение на РМС №704 и съгласно чл. 28 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) и чл. 16 от Наредбата за административното обслужване (НАО), организациите, предоставящи обществени услуги в системата на предучилищното и училищното образование, публикуват на своите уеб сайтове задължителната информация и образците на документи на предлаганите административни услуги.

Напомням Ви, че е необходимо при промяна в обстоятелствата, периодично да актуализирате и публикувате горецитираната информация и документи.

Като териториална администрация към министъра на образованието и науката за управление и контрол на системата на предучилищното и училищното образование на територията на област София-град, Регионално управление на образованието – София-град периодично ще извършва мониторинг на публикуваната от образователните институции информация по предоставяните от тях административни услуги.

 

 Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД