Поддържане на бази данни за дейности по предприемачество, гражданско образование, здравно образование, Национален спортен календар, Национален календар за изяви по интереси на децата и учениците, дуално обучение, задочна и вечерна форма на обучение и регистър „Квалификация за осигуряване на обучението и на дейностите по безопасност на движението по пътищата“ за учебната 2023/2024 година

Изх. № РУО1-33936/18.10.2023 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че през учебната 2023/2024 година РУО – София-град продължава да поддържа бази данни/регистри за дейности по предприемачество, гражданско образование, здравно образование, Национален спортен календар, Национален календар за изяви по интереси на децата и учениците, дуално обучение, задочна и вечерна форма на обучение и на безопасност на движението по пътищата на следните линкове:

  1. Предприемачество:

https://forms.gle/qr2Z4GzGRP5KpfU27

  1. Гражданско образование:

https://docs.google.com/forms/d/15M1VBlL11zzJP20-fJ9aLPb4TfTvmY1sCKsbS3oE7UY/edit

  1. Здравно образование:

https://forms.gle/EhRBEbnB18qEW9Y46

4. Национален спортен календар:

https://forms.gle/MmiVR3KHWoikDccq8

  1. Националeн календар за изяви по интереси на децата и учениците:

https://forms.gle/Csctmgp6wNoTxjra8

  1. Дуално обучение. Линкът се попълва за всяка паралелка в училището:

https://forms.gle/rwJBELsGJ4GLUKJCA

  1. Задочна и вечерна форма /линкът се попълва само от училищата, които през последните 2 години са имали вечерна и/или задочна форма на обучение или предстои да разкрият такава през новата учебна година/:

https://forms.gle/8X5EDftAWDugeEGr8

  1. Безопасност на движението по пътищата:

https://forms.gle/ZyJLWfZtrt71YJMG7

Обръщам внимание за своевременно отразяване на дейностите, в които е участвала поверената Ви образователна институция, не по-късно от десето число на следващия календарен месец от провеждането им.

Разчитам на Вашата ангажираност за коректно отразяване на изискваната информация в посочените линкове.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД