Покана за X Национална конференция за глобално образование на тема „Образование за мир“

Изх. №РУО1-31490/24.08.2022 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо на МОН № 9105-268/22.08.2022 г.,  с вх. № РУО1-31304/22.08.2022 г., приложено Ви изпращам покана за участие и предварителна програма на Десетата Национална конференция за глобално образование на тема „Образование за мир“, която ще се проведе на 10.09. –  11.09. 2022 г. в СУ „Св. Кл. Охридски“.

Приложение:

  1. Покана и програма на конференцията

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО –

СОФИЯ-ГРАД

 

ДИМИТРИЯ ГЕОРГИЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО –

СОФИЯ-ГРАД / съгл. заповед № РД10- 775/19.08.2022 г. на министъра на образованието и науката/