Покана от ВУЗФ за трета национална ученическа конференция

Изх. № РУО1-1833/23.01.2023 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. №РУО1-1590/19.01.2023 г. Ви уведомявам, че Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) и Националната асоциация на преподавателите по икономика организират под патронажа на д.ик.н Янка Такева – председател на Синдиката на българските учители, Трета национална ученическа конференция на тема „Икономически и социални ефекти от кризите на 21 век“, която ще проведе в хибриден формат на 24 февруари 2023 г. във ВУЗФ, зала 501 и платформата Google Meet.

Основна цел на конференцията е да предостави трибуна на учениците от 11 и 12 клас от всички училища в страната да изложат своята позиция и идеи за отражението на съвременните кризи върху икономиката и обществото като цяло, както и последствията от тях в национален и глобален мащаб. Те ще трябва да разработят доклад в обем 5-8 страници и да подготвят презентация на доклада си, която ще изнесат по време на конференцията. ВУЗФ ще предостави три стипендии за обучение в бакалавърска степен във висшето училище на най-добре представилите се ученици в конференцията

Краен срок за подаване на заявки за участие с доклади: 15 февруари 2023 г. на: https://vuzf.bg/student-conference

Краен срок за изпращане на пълните доклади: 20 февруари 2023 г. на е-mail: [email protected]

Краен срок за регистрация за участие в конференцията без представяне на доклад: 22.02.2023 г. на е-mail: [email protected]  .

Участието в конференцията е без такса. Изискванията за оформление на докладите можете да видите в приложението.

Най-добрите доклади от конференцията ще бъдат рецензирани и включени в електронното ученическо списание “Икономисти на бъдещето”, издавано от издателството на ВУЗФ “Св. Григорий Богослов”. Участниците в конференцията ще получат електронни сертификати за участие, подписани от ректора на ВУЗФ проф. д.ю.н. Борис Велчев.

На база подадените заявки за участие с доклади и пълните доклади ще бъде изготвена програмата на конференцията.

За контакти и допълнителна информация: тел. 02/40 15 802; 0882 513 714, e-mail: [email protected]

Моля да сведете информацията за инициативата до учителите и учениците от повереното Ви училище.

Приложения:

  1. Покана.
  2. Указания за оформяне на докладите.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД