Полагане на печат с изображение на държавен герб върху документи за завършено основно и средно образование

Изх. № РУО1-13995/15.06.2020 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ЧАСТНИ УЧИЛИЩА

С УЧЕНИЦИ, КОИТО ЗАВЪРШВАТ VII И XII КЛАС

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Приложено Ви изпращам графици за полагане на печат с изображение на държавен герб върху свидетелства за завършено основно образование и върху дипломи за завършено средно образование в изпълнение на чл. 34, ал. 2, т. 1, т. 2 и т. 3 от Закона за предучилищното и училищното образование.

Моля за точното спазване на графика, като в определения час следва да се явите в кабинета на съответния старши експерт, определен със заповед на началника на РУО – София-град за пълномощник на повереното Ви училище.

Приложения: графици.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД