Получаване на удостоверения за положен изпит, номенклатурен № 3-101

Изх. № РУО1-18193/04.06.2024 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА,

ЗАЯВИЛИ УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПОЛОЖЕН ИЗПИТ 3-101

ОТ ЗАДЪЛЖИТЕЛНАТА УЧИЛИЩНА ДОКУМЕНТАЦИЯ

 

            УВАЖАЕМА ГОСПОЖО /УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 Уведомявам Ви, че може да получите заявените от Вас удостоверения за положен изпит, номенклатурен № 3-101 от задължителната училищна документация в периода 06.06.2024 г. – 07.06.2024 г., (четвъртък и петък), от 09.00 до 16,30 часа в стая 501, етаж 5, от Георги Пашов, като носите копие на направената заявка.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

СТАНИСЛАВ ГЕОРГИЕВ

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

(Съгласно заповед № РД 10-1378/ 29.05.2024 г.

на министъра на образованието и науката)