Потвърждаване на данни, изпратени от АСП, за месец октомври 2023 г.

Изх. № РУО1- 38108/27.11.2023 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН – ЦИОО, вх. №РУО1-38091/27.11.2023 г., Ви напомням, че данните за потвърждаване за месец ОКТОМВРИ 2023 г., изпратени от АСП, са заредени в системата.

Срокът за потвърждаване е 30.11.2023 г.

Напомням, че при отказване от страна на институциите на прекратяването на семейното подпомагане поради:

  • отсъствия, трябва да се направи корекция на броя отсъствия на детето/ученика;
  • отписване, е необходимо да се провери дали е генерирано удостоверение за записване на детето/ученика и дали е разпределено в паралелка/група. Ако това не е направено, следва да се направи.

След обработване на данните, същите се подписват с електронен подпис.

ВСИЧКИ институции да извършат проверка за наличие на данни за потвърждаване от АСП.

Към АСП не могат да се върнат необработени и неподписани записи.

Моля детайлно да се запознаете с „Указания за потвърждаване на данни от АСП“

Забележка:  Указанието за работа при потвърждаването на данните е публикувано в раздела „Ръководства за работа с модули в НЕИСПУО“, подраздел „Деца и ученици“.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

ВИЛМА ДОМИНИКОВА
НАЧАЛНИК НА РУО
СОФИЯ-ГРАД
/съгласно заповед №РД02-3000/20.11.2023 г.

на началника на РУО – София-град/