Правила за планиране и реализиране на държавния план-прием в VIII клас в неспециализираните профилирани и професионални гимназии, средните и обединените училища на допълнителния държавен план-прием за учениците от обединените училища в ХІ клас в неспециализираните профилирани и професионални гимназии и в средните училища за учебната 2023/2024 г.

Изх. № РУО1-42331/01.12.2022 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА,
ОСЪЩЕСТВЯВАЩИ ПРИЕМ В VIII КЛАС И
В Х
I КЛАС /ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ОБЕДИНЕНИ УЧИЛИЩА/

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо на МОН с №9105-397/25.11.2022 г., вх. №РУО1-41892/28.11.2022 г., приложено Ви изпращам:

  1. Правила за планиране и реализиране на държавния план-прием в VIII клас в неспециализираните профилирани и професионални гимназии, средните и обединените училища и на допълнителния държавен план-прием за учениците от обединените училища в ХІ клас в неспециализираните профилирани и професионални гимназии и в средните училища за учебната 2023/2024 година.
  2. Списък на STEM професии и профили.
  3. Прогнозни целеви стойности за областта.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО
СОФИЯ-ГРАД