Правила за планиране и реализиране на държавния план-прием в VIII клас в неспециализираните профилирани и професионални гимназии, средните и обединените училища на допълнителния държавен план-прием за учениците от обединените училища в ХІ клас в неспециализираните профилирани и професионални гимназии и в средните училища за учебната 2024/2025 година

Изх. № РУО1-40352/14.12.2023 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА,
ОСЪЩЕСТВЯВАЩИ ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ В VIII КЛАС
И ДОПЪЛНИТЕЛЕН ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ В Х
I КЛАС
/ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ОБЕДИНЕНИ УЧИЛИЩА/

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо на МОН с №9105-273/05.12.2023 г., вх. №РУО1-39114/06.12.2023 г., приложено Ви изпращам:

  1. Правила за планиране и реализиране на държавния план-прием в VIII клас в неспециализираните профилирани и професионални гимназии, средните и обединените училища и на допълнителния държавен план-прием за учениците от обединените училища в ХІ клас в неспециализираните профилирани и професионални гимназии и в средните училища за учебната 2024/2025 година.
  2. Списък на STEM професии и профили.
  3. Образци на заявления от работодатели за осъществяване на държавен план-прием по професии и специалности – за дуална и за дневна форма на обучение.
  4. Указания за изготвяне на предложенията за приема.
  5. Прогнозни целеви стойности за областта.
  6. Писмо на МОН № 9105-273/14.12.2023 г., вх. № РУО1-40343/14.12.2023 г.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО
СОФИЯ-ГРАД