Предложения за организиране на онлайн тренинг

Изх. № РУО1-6889/10.02.2022 г.

 

ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТРЕНИНГ НА ТЕМА „САМООЦЕНЯВАНЕТО НА ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ ИНСТИТУЦИИ КАТО ПРОЦЕС ОТ СИСТЕМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО“

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИНЕ,

Във връзка с предстоящо провеждане на тренинг с директори на столични училища на тема „Самооценяването на образователните институции като процес от системата за управление на качеството“, очакваме Вашите предложения, които трябва да отговарят на следните условия:

 1. По отношение на съдържанието:
 • да бъде представена програма по темата на тренинга, насочена към развиване на компетентностите на педагогическите специалисти, както и индикатори за очакваните резултати, която следва да съдържа две части – за присъствената и за дистанционната част на тренинга, с ясно и точно разпределение на темите на представяне и съдържанието на самостоятелната работа на обучаемите в дистанционната част на тренинга;
 • времеви график на разпределение на академичните часове за присъствената и неприсъствената част на тренинга;
 • продължителност – 16 академични часа, в това число 8 часа присъствена част в онлайн среда и 8 часа неприсъствена част;
 • присъждане на 1 квалификационен кредит.
 1. По отношение на обучителите:
 • да притежават висше образование с образователно-квалификационна степен „магистър“ и професионална квалификация, която да отговаря на целите на програмата на тренинга;
 • професионален опит, свързан с целите на програмата на тренинга, придобит в практиката или в провеждане на обучения.
 1. По отношение на организацията:
 • място на провеждане на тренинга: в онлайн среда и дистанционно провеждане за неприсъствената част.
 • такса за обучение, която да включва материали за обучение за всеки участник и издаване на удостоверение за присъждане на 1 квалификационен кредит;

Начин и критерии за класиране на предложенията по отношение на тренинга и организацията:

 • програма на тренинга;
 • цена за един участник, формирана в съответствие с посочените условия;
 • квалификация на обучителите.

Срок за внасяне на предложенията до 18.02.2022 г., на адрес: гр. София, ул. „Антим I” № 17. ет. IV. стая № 401 – деловодство на РУО – София-град.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД