Предложения за оценители – НВО VII клас

Изх. № РУО1-10747/ 15.05.2020 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА ВСИЧКИ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с организирането на дейностите по приемане на ученици в VІІІ клас в неспециализираните училища по държавния план-прием за учебната 2020/2021 г. съгласно заповед № РД 09-2152/ 27.08.2019 г. на министъра на образованието и науката, изменена със заповед № РД 09-920/ 05.05.2020 г., т. 3 График на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на изпитите от НВО в VІІ и в Х клас през учебната 2019/2020 година, моля в срок до 22.05.2020 г. да предложите в РУО за участие в регионалните комисии за проверка и оценка (РКПО) на изпитните работи по български език и литература (БЕЛ) и по математика на учениците в края на VІІ клас:

  1. Учители по БЕЛ;
  2. Учители по математика;

Припомняме, че с писмо с изх. № РУО1-7500/ 31.03.2020 г. беше създадена организация за подаване на сканираните декларации на длъжностните лица, включително и на оценителите на НВО в VІІ клас. Поради променилите се обстоятелства, свързани с епидемиологичната обстановка и с промяната на датите за полагане на изпитите от НВО в VІІ клас, е необходимо тази информация да се актуализира.

Участниците в КПО да отговарят на изискванията да са учители, които в настоящата учебна година да заемат учителска длъжност и да преподават съответния предмет в училище, да са сертифицирани за оценяване в електронна среда, да не са родители на ученици в VІІ клас през учебна 2019/2020 година и през настоящата година да не извършват образователни услуги във връзка с кандидатстване в неспециализирани училища в VІІІ клас.

Поради разминаването на датите за изпитите по БЕЛ за НВО в VІІ клас и за ДЗИ в ХII клас и на сроковете за работа на КПО, както и необходимостта от осъществяване на висококачествена проверка и оценка, моля да подадете като предложения за участие в РКПО по БЕЛ и РКПО по математика и учителите, предложени в националната комисия за проверка и оценка на ДЗИ.

Изпратете Вашите предложения, като попълните следния формуляр: https://forms.gle/n7FpMr7aizi6i6wd9,

Сканираните декларации се изпращат на следните електронни пощи:

[email protected]  – за БЕЛ

[email protected]за математика.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД