Предоставяне на информация във връзка с изготвяне на Годишния доклад по проблемите, свързани с употребата на наркотици в Република България за 2023 г.

Изх. № РУО1-16070/30.05.2023 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,        

 

Във връзка с писмо на МОН с № 9105-137/25.05.2023 г., вх. № РУО1-15323/25.05.2023 г., Ви уведомявам, че с оглед на предстоящото изготвяне на Годишния доклад за 2023 г. по проблемите, свързани с употребата на наркотици в Република България, в срок до 08.06.2023 г. следва да предоставите информация относно осъществени превантивни дейности през учебната 2022/2023 г. във връзка с употребата на наркотици, алкохол, тютюн, както и за реализирани дейности, съвместно с други институции и организации, на следния линк: https://docs.google.com/forms/d/19fY7W_8p9NAVSyW7FnsIbNk3uqeZE9lOnOu1KpUnd2I/edit

Годишният доклад се обсъжда и приема от Националния сдъвет по наркотичните вещества, след което се изпраща в Европейския мониторингов център за наркотици и наркомании (EMCDDA) в Лисабон  за  интегриране в европейския доклад.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД