Предоставяне на информация във връзка с изготвяне на Годишния доклад за 2024 г. по проблемите, свързани с употребата на наркотици в Република България

Изх. № РУО1-15904/20.05.2024 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН с № 9105-139/16.05.2024 г., вх. № РУО1-15591/16.05.2024 г., Ви уведомявам, че е необходимо да предоставите информация относно осъществени превантивни дейности през учебната 2023/2024 г. във връзка с употребата на наркотици, алкохол, тютюн, както и за реализирани дейности, съвместно с други институции и организации, в срок до 10.06.2024 г. на следия линк: https://docs.google.com/forms/d/17RdeE_Nfrto7NOaqRkANDkkA3DkIB0zTalcjsZ6eD9A/edit

Информацията е необходима във връзка с изготвяне на годишния доклад за 2024 г. по проблемите, свързани с употребата на наркотици в Република България.  Годишният доклад се обсъжда и приема от Националният съвет по наркотичните вещества, след което се изпраща в Европейския мониторингов център за наркотици и наркомании (EMCDDA) в Лисабон  за  интегриране в европейския доклад.

 

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО –СОФИЯ-ГРАД