Предоставяне на информация за осигуряване на диференцирано допълнително обучение чрез разширяване на обхвата на училищата и учениците по проект „Подкрепа за успех“

!!! Тази справка е различна от периодично събираните. Информацията по нея се събира еднократно!

Рег. № РУО1-7837/ 07.04.2020 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА ВСИЧКИ ОБЩИНСКИ И ДЪРЖАВНИ УЧИЛИЩА

Относно:   Предоставяне на информация за осигуряване на диференцирано допълнително обучение чрез разширяване на обхвата на училищата и учениците по проект „Подкрепа за успех“,

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/  УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на писмо №9105-126/ 06.04.2020 г. с рег. № РУО1-7792/ 07.04.2020 г. на заместник-министъра на образованието и науката, моля в срок до 17:00 ч. на 10.04.2020 г. (петък) да попълните информация за учениците от поверената Ви институция по приложения формуляр.

Информацията се попълва от всички общински и държавни училища на територията на област София-град. Училищата, които не са участвали до момента по проект „Подкрепа за успех“ попълват също формуляра, като отговорите на първата част от формуляра са „нули“. Всички полета са задължителни. Моля да попълвате с коректни данни!

В тази връзка Ви информирам за следното: за осигуряване на непрекъснатост на обучението в условията на спазване на противоепидемични мерки срещу COVID-19 училищата прилагат различни варианти на организация в зависимост от специфичните си възможности и възможностите на семействата да осигурят участието на децата си в обучение от разстояние.

С оглед на това е належащо да бъде приложен диференциран подход за приключване на учебната година в зависимост от ефективността на обхващането на учениците в обучение от разстояние. Предвид обсъжданото разширяване на обхвата на училищата и учениците, които могат да бъдат включени в допълнително обучение по проект BG05M2OP001-2.011-0001  „Подкрепа за успех“ и произтичащото от това преразпределение на бюджета по проекта в зависимост от броя на учениците и броя на часовете за допълнително обучение съобразно потребностите им е необходима исканата от Вас информация, която не може да бъде генерирана от НЕИСПУО.

С уважение,

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД