Предприемане мерки по мотивиране на учениците, завършващи VII клас, да продължат образованието си

Изх. № РУО 1-17921/10.07.2020 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА,

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо № РУО 1-16159/30.06.2020 г. на сайта на РУО – София-град, напомням, че в срок до 20 юли 2020 г. е необходимо за всеки ученик, който не се е явил на изпитите от НВО след VII клас за учебната 2019/2020 г. да бъде установена причината, поради която не е участвал в изпитите от НВО и в съответствие с това да бъдат предприети мерки за мотивирането му да продължи образованието си. Директорите на училищата следва да въведат коректна и пълна информацията за всеки ученик в ИСРМ.
Необходимо е да се предприемат мерки по мотивиране на учениците, за да продължат образованието си.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,
НАЧАЛНИК НА РУО
СОФИЯ-ГРАД