Предприемане мерки по мотивиране на учениците, завършващи VII клас, да продължат образованието си

Изх. № РУО 1-26315/28.09.2020 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА,

  

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Отново напомням, че във връзка с изпълнението на Вашите задължения по Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане, включване и предотвратяване на отпадането от образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст в срок до 05.10.2020 г. следва да предприемете незабавни мерки за проследяване и коректно отразяване на информация за продължаване на образованието, на всеки един ученик след завършен 7. клас в Информационната система за реализация на механизма (ИСРМ).

Уведомявам Ви, че ще бъде ангажирана дисциплинарна отговорност на директорите, които не са изпълнили служебните си задължения.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,
НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД