ПРЕДПРИЕМАНЕ НА ДЕЙСТВИЯ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА УЧЕБНОТО ВРЕМЕ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА В СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

Изх. № РУО1-10813/15.05.2020 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ

И УЧИЛИЩА С ПОДГОТВИТЕЛНИ ГРУПИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с Решение на Министерски съвет № 325/14.05.2020 г. за обявяване на извънредна епидемична обстановка на територията на Република България, заповед № РД 01-262/14.05.2020 г. на министъра на здравеопазването и писмо № 9105-164/14.05.2020 г. на МОН, с вх. № РУО 1- 10684/14.05.2020 г.,  Ви уведомявам, че необходимата документация за приключване на учебното време през настоящата учебна година в предучилищното образование ще бъде оформена при следните условията и ред:

  1. Проследяването на постиженията на детето се осъществява от учителите на съответната група в началото и в края на учебното време по образователните направления. Резултатите от проследяването на постиженията на детето се вписват в дневника на групата (важи за всички възрастови групи). Проследяването на постиженията на детето от учителите на съответната група в края на учебното време на настоящата учебна година се извършва въз основа на наблюденията на учителя до началото на извънредното положение, като в дневника на групата се вписват и препоръки за постигане на очаквани резултати от съответната възрастова група и през следващата учебна година (за всички възрастови групи с изключение на децата, които ще постъпят в първи клас след трета подготвителна група съгласно чл. 8, ал. 3 от Закона за предучилищното и училищното образование /ЗПУО/).
  2. Съгласно ЗПУО предучилищното образование може да се осъществява и при самостоятелна организация на педагогическо взаимодействие. Самостоятелната организация на педагогическо взаимодействие включва възпитание, социализация, обучение и отглеждане на детето, организирано от родителя, и проследяване постиженията на детето от детската градина или училището в началото и в края на учебното време. Постиженията на детето, записано в самостоятелна организация на педагогическо взаимодействие, се определят от учители в детската градина или в училището в началото и в края на учебното време (до 31.05.2020 г.).

Постиженията, както и училищната готовност на дете, записано в самостоятелна организация на педагогическо взаимодействие, се определят от учители в детската градина или в училището в края на учебното време на настоящата учебна година по един от двата начина:

а) в електронна среда – при наличие на технически средства и с обща продължителност до 60 минути, но не повече от 30 минути на ден;

б) индивидуална среща на детето с учител, като родителите осигуряват присъствието на детето в определен от детската градина или училището ден и час.

След отмяна на извънредното положение присъствието на деца на територията на институции от системата на предучилищното и училищното образование се допуска за осъществяване на неотложни дейности по приключването на учебната 2019/2020 година, ако е невъзможно тези дейности да се осъществят от разстояние в електронна среда и/или се налага реалното им присъствие в детската градина/училището. Директорът на институцията създава организация за стриктно спазване на предписаните мерки от министъра на здравеопазването, като не допуска струпване на деца или на техни родители.

  1. Детската градина, съответно училището, издава удостоверение за задължително предучилищно образование за децата от подготвителните възрастови групи в края на предучилищното образование в срок до 31 май на съответната учебна година. Този срок важи и за децата, за които съгласно чл. 8, ал. 3 от ЗПУО и съобразно преценката на родителя училищното образованието ще започне в учебната година с начало в годината на навършване на 6-годишна възраст на детето.

През настоящата учебна година за децата от четвърта възрастова група, записани в целодневна, полудневна или почасова организация, детската градина/училището издава удостоверение за задължително предучилищно образование на всички деца въз основа на наблюденията на учителя до началото на извънредното положение, като при необходимост се вписват и препоръки за подкрепа през следващата учебна година. По преценка на учителя за установяване на готовността за училище може да проведе събеседване (по телефона) с родителите на съответното дете.

  1. За децата от трета възрастова група, за които съгласно чл. 8, ал. 3 от ЗПУО и съобразно преценката на родителя училищното образование ще започне в учебната година с начало в годината на навършване на 6-годишна възраст за детето, може да се прилага редът за определяне на училищна готовност, описан в т. 2 и т. 3, като решението за това се взема от учител в групата на съответното дете.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД