Представяне на проект на Регионален исторически музей – София

Изх. № РУО1-32338/05.10.2023 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. №РУО1-32610/04.10.2023 г. Ви уведомявам, че Регионален исторически музей – София реализира проект „Обновяване и осъвременяване на обект Триъгълна кула на Сердика“, финансиран по „Програма за възстановяване и развитие на държавни, регионални и общински културни институти ‘22“ на Национален фонд „Култура“.

Основна цел на проекта е обновяване, допълване и визуална реконструкция на недвижимата културна ценност и пространството около нея, чрез въвеждане на иновативни, виртуални и интерактивни похвати, за обогатяване на съдържателната част, свързана с историческия и архитектурен контекст, включително експониране на научно-спомагателни материали за тактилно възприятие от хора с нарушено зрение и табла с текстове с брайлова азбука.

С цел обогатяване на знанията на учениците по учебните предмети история и цивилизации и информационни технологии и разширяване на сътрудничеството между училищата и музеите, екипът на Регионален исторически музей – София кани директорите, учителите по история и цивилизации и информационни технологии от столичните училища на представяне на обновеното пространство на обект „Триъгълна кула Сердика“. По време на представянето ще бъде показана 3D графична реконструкция на кулата и участъци от крепостната стена, която включва интеракции, при които посетителят ще може да извършва различни дейности във виртуална среда, чрез използване на очила за виртуална реалност.

Събитието ще се проведе на 07.11.2023 г. от 10:30 часа и на 09.11.2023 г. от 16:00 часа в конферентна зала № 1, Античен културно-комуникационен комплекс Сердика, София, пл. „Независимост“ № 1 (под полите на Ларгото)

Моля да сведете информацията на вниманието на учителите по история и цивилизации и информационни технологии от поверената Ви образователна институция.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК РУО

СОФИЯ-ГРАД