Прецизиране на работата при сключване на трудови договори

Изх. № РУО1-41564/15.12.2021 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

УВАЖАЕМА/УВАЖАЕМИ ГОСПОЖО/ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Отново Ви напомням, че в качеството Ви на работодатели следва да прецизирате работата си в областта на трудовото законодателство, като при сключване на трудови договори да имате предвид следното:

Трудовият договор може да бъде сключен за неопределено време или като срочен трудов договор. Сключването на срочни трудови договори е детайлно и изчерпателно регламентирано от законодателя, като това е допустимо само за реализирането на посочените в закона нужди и само при изрично регламентираните начини на определяемост на срока. Трудов договор, в който е вписано, че се сключва до завършване на определена работа, но липсва конкретизация на работата, за извършването на която се наема съответният работник или служител, следва да се смята за сключен за неопределено време, а породеното от същия трудово правоотношение – за безсрочно /Решение №22 от 31.01.2012 г. на ВКС по гр.д. №450/2011 г., III г.о./.

Законодателят е ограничил възможността да се сключват срочни трудови договори по чл.68, ал.1, т.1 от Кодекса на труда, позволявайки го за работа с временен, краткотраен или сезонен характер. Съдебната практика приема, че възложената работа има временен характер, когато се касае до такава, имаща случаен или еднократен характер, спрямо основния и постоянен предмет на дейност, а сезонността безспорно касае възможността да бъде реализирана само в рамките на определен сезон.

В тази връзка обръщам внимание, че учителската работа не е от категорията на работите и дейностите по чл.68, ал.3 от Кодекса на труда – временна, краткотрайна или сезонна, защото представлява непрекъснат процес.

Втората група от случаи, при които е допустимо сключване на срочни трудови договори за определено време е уредено в чл. 68, ал.4 от Кодекса на труда, съгласно който по изключение срочен трудов договор по ал.1, т.1 за срок най-малко от една година може да се сключи за работа и дейности, които нямат временен, сезонен или краткотраен характер, а се отнасят до основния предмет на дейност на работодателя, а това е допустимо само по изключение, дефинирано в §1, т.8 от ДР на Кодекса на труда. Съгласно легалното определение, изключение по смисъла на чл.68, ал.3 от Кодекса на труда е налице при конкретни икономически, технологически, финансови, пазарни и други обективни причини от подобен характер, съществуващи към момента на сключването на трудовия договор, посочени в него и обуславящи срочността му.

Посочените разпоредби са императивни, поради което следва да се приеме за задължително изискването на §1, т.8 от ДР на Кодекса на труда обуславящите срочността на трудовия договор обстоятелства да са изрично вписани в трудовия договор – /Определение № 228/17.02.2012 г. по гр.д. № 1178/11 г., ВКС, трето гр. отделение/. Според Решение № 66/27.04.2016 г. по дело №4329/2015 г., ВКС, трето гр. отделение  – „Не е възможно посочването в трудов договор на периода на учебната година да се възприеме като „технологична причина“ по смисъла на §1, т.8 от ДР на Кодекса на труда, което да изпълнява императивните изисквания на правната норма. Записването „до края на учебната година“ определя срока на трудовия договор, но не и обективните причини за него, които задължително следва да са налице към сключването и да се посочват в договора по чл.68, ал.1, т.1 от Кодекса на труда, когато е за работи, които нямат временен, сезонен или краткотраен характер.

В качеството Ви на работодатели, имайте предвид, че учителската длъжност няма характер на временна, сезонна или краткотрайна по смисъла на чл.68, ал.3 от Кодекса на труда, а е работа с постоянен характер.

Предвид изложеното Ви уведомявам, че срочни трудови договори, сключени в  нарушение на чл.68, ал. 3 и 4 от Кодекса на труда се смятат за сключени за неопределено време.

В случаите на данни за нарушения на трудовото законодателство, РУО – София-град своевременно ще сезира по компетентност Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“, в чиито правомощия е да осъществява цялостен контрол за спазване на трудовото законодателство във всички отрасли и дейности.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД