Приключване и изтриване на групи в информационната система на проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.

Изх. № РУО1-4935/23.02.2023 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка  с приключване на групите  по проект № BG05M20P001-5.00I-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“, Ви уведомявам, че в срок до 28.02.2023 г. следва да приключите и качите в информационната система документите на всички групи, за които е преминало обучението през 2021 г. и 2022 г.

В същия срок следва да попълните следния формуляр за номерата на групи без проведено обучение, които сте създали  през 2021 г. и 2022 г., за да бъдат изтрити от информационната система:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd_H_tx9KPe2C2_EnNPb3PUpW2O9kWn6yOo_fM72UU5qbipsQ/viewform?usp=sf_link

Училищата, в които няма такива групи, вписват 0.

Ще има промяна по Дейност 5, която ще може да се изпълнява и присъствено. Всички ученици, за които е установена нужда от предоставяне на допълнителни часове по един или няколко предмета, могат да ги получат като част от тази дейност. По Дейност 5 може да се разшири подкрепата за усвояване на български език от търсещи или получили международна или временна закрила ученици. Това е възможност да бъдат подкрепени  повече ученици при подготовката им за НВО и ДЗИ.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД