Присъждането на грамота „Неофит Рилски“

Изх. № РУО1-11327/24.04.2023 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ДЪРЖАВНИ И

ОБЩИНСКИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо на МОН с № 9105-110/20.04.2023 г., вх. № РУО1-11186/22.04.2023 г., по повод  честването на 24 май – Ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност, и присъждането на почетното отличие „Неофит Рилски“, моля в срок до 27.04.2023 г. да изпратите в РУО – София-град чрез Системата за сигурно електронно връчване мотивирани предложения за педагогически специалисти с принос за развитие на образователното дело. Предложението трябва да съдържа номер на протокола от решението на педагогическия съвет на съответната образователна институция, професионална биография на номинирания, пълното наименование на училището и населеното място, точен адрес и телефон за контакт. Мотивираното предложение за всеки един номиниран следва да се представи в отделен PDF файл, носещ името на номинирания.

Номинираните кандидати трябва да отговарят на  следните критерии:

  • постигнат напредък и високи резултати от учениците на националните външни оценявания, държавните зрелостни изпити, на национани и международни конкурси, състезания, олимпиади и др.
  • ефективна работа с учениците за подкрепа на личностното им развитие и придобиване на компетентности;
  • постижения в съответната професионална област, използване на съвременни интерактивни методи на преподаване/обучение и иновации;
  • непрекъснато професионално усъвършенстване, участие във вътрешноинституционални квалификационни дейности и споделяне на добри практики;
  • ефективно взаимодействие между всички участници в образователния процес и с всички заинтересовани страни;
  • последователна и целенасочена работа по обхвата на децата и учениците в системата на предучилищното и училищното образование, включително и в дейностите по изпълнение на Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане и включване в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст.

Предложените педагогически специалисти да не са носители на същата награда през изминалите три учебни години или на други награди през настоящата учебна година, свързани с изяви на ученици или с професионалната им дейност, да не са наказвани дисциплинарно, а ако има наложено дисциплинарно наказание, срокът му да е изтекъл или то да е заличено.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД