Провеждане на ДЗИ по информатика и информационни технологии

Изх. № РУО1-24981/09.08.2023 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ
НА СУ, ПРОФИЛИРАНИ И

ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ,

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо на МОН с № 9105-182/20.07.2023 г., вх. № РУО1-23342/20.07.2023 г., Ви уведомявам, че за обезпечаване на дейностите по организирането и провеждането на държавните зрелостни изпити (ДЗИ) по информатика и по информационни технологии, сесия август – септември на учебната 2022 – 2023 година, е необходимо:

  1. Директорите на училища, в които ще се провеждат ДЗИ по информатика и/или по информационни технологии, в срок до 11.08.2023 г. да изпратят на електронен адрес [email protected] информация за определените на училищно равнище длъжностни лица, специалисти в областта на ИКТ, в справка по образец. Изискваният мейл в edu.mon.bg е необходим за създаване на акаунти на тези длъжностни лица към електронната платформа за провеждане на ДЗИ по информатика и по информационни технологии.
  2. Директорите на училища, в които ще се провеждат ДЗИ по информатика и/или по информационни технологии, в срок до 22.08.2023 г. следва да изпратят доклад на електронна поща: [email protected] с потвърждение на готовността (подготовка на лаптопите, осигурена надеждна връзка с интернет, инсталиран нов сертификат за достъп до платформата).
  3. Директорите на училищата, в които има зрелостници, подали заявление за допускане до ДЗИ по информатика и/или информационни технологии е необходимо в срок до 22.08.2023 г. да внесат доклад, в който да потвърдят, че на всеки зрелостник, получил служебната си бележка за допускане до ДЗИ, е предоставен акаунтът му в edu.mon.bg и са уточнени потребителското му име и паролата му за участие в изпита.

Всеки зрелостник следва да провери валидността на акаунта си в edu.mon.bg (например чрез вход в https://edu.mon.bg). В случай на проблем при влизане (съобщение за невалидно потребителско име или парола, изтекъл акаунт и т.н.) да се обърнат за съдействие към директора на училището, в което се обучава за уточняване на потребителското име или нулиране на паролата.

При вход в изпитната система exams.mon.bg ученикът трябва да въведе собствения си edu.mon.bg акаунт.

Определените на училищно равнище длъжностни лица, специалисти в областта на ИКТ, следва в периода 21.08.2023 г. – 23.08.2023 г. да извършат техническа подготовка на лаптопите, на които ще се проведат ДЗИ по информатика и по информационни технологии. За целта е необходимо да бъде инсталиран НОВ Сертификат (Сертификатът, използван за сесия май-юни, 2023 г., не е валиден), като след влизане в системата exams.mon.bg се следват инструктажа за инсталация на Сертификат и Спиране на интернет.

За улеснение в левия панел на системата е налична функционалност „Комуникация“, чрез която имат директна връзка с разработчиците на системата и може да задават въпроси директно там.

Необходимо е инсталацията на Сертификат и скрипта за Спиране на интернет да бъде направена до 23.08.2023 г. включително. След тази дата няма да е възможен достъп до изпитната система exams.mon.bg без инсталиран Сертификат.

Важно е в деня преди изпита да се направи отново техническа проверка на лаптопите. Длъжностните лица да се уверят, че всичко работи – вход в изпитната система, приложенията, необходими за съответния изпит.

Важно е екранът на лаптопа да бъде изчистен от файловете с решения на задачи от предишни изпити!

В деня на провеждане на изпита на екрана на лаптопа следва да е отворена началната страница на системата и ученикът да има възможност да достъпи системата директно с edu.mon.bg акаунта си.

Обръщам внимание, че ДЗИ по информатика и по ИТ следва да се проведат на лаптопи с предварително заредени батерии. За обезпечаване нормалното протичане на изпитните сесии е необходимо осигуряването на допълнителни (резервни) машини, които трябва да са с инсталирани приложения и предварително подготвени за провеждането на съответното ДЗИ. При недостатъчна наличност на лаптопи е допустимо САМО резервните машини да са стационарни компютри.

Препоръчително е длъжностното лице по време на изпита да е логнат в изпитната система exams.mon.bg на самостоятелна машина, за да поддържа комуникация с разработчиците. За улеснение в левия панел на изпитната система е налична функционалност „Комуникация“, чрез която имате директна връзка с разработчиците на системата и може да задавате въпроси директно там.

Ако се наложи смяна на компютър с резервен по време на изпита, е необходимо да се уведомят разработчиците за обстоятелството.

Обръщам внимание, че всеки зрелостник следва вече да е проверил валидността на акаунта си в edu.mon.bg, за да се гарантира безпрепятствено влизане в системата. Неспазването на това изискване би могло да доведе до проблеми в деня на провеждане на държавен зрелостен изпит, което от своя страна да попречи на зрелостника да се дипломира!

 

ВАЖНО!

  • Не е необходимо да бъдат инсталирани всички посочени в Правилата за информационна сигурност приложения за съответния държавен зрелостен изпит! Достатъчно е да се инсталират само тези приложения, които са използвани в процеса на обучението на учениците. Ако обучението е провеждано на платени лицензирани приложения, е допустимо използването им и по време на изпита, като се съобразят с изискваното в условията на задачата разширение на файла.
  • В Правилата за информационна сигурност (ПИС) са дадени примерни характеристики на лаптопите, на които трябва да се проведат държавните зрелостни изпити по ИТ и по информатика. Те нямат задължителен характер; Задължителен елемент е операционната система да е Windows 10 и браузър за работа с електронната платформа – Google Chrorpe. Необходимо условие е, след инсталирането на необходимите приложения, инсталиращото лице да се увери, че всичко работи и да бъде гарантирано, че приложенията са готови за работа по време на изпита.
  • По време на провеждането на държавните зрелостни изпити по информатика и по информационни технологии в съответствие с Правилата за информационна сигурност е необходимо да се осигури надеждна връзка с интернет.

 

Във връзка с постъпили запитвания Ви предоставям следната информация:

–           Първата част (с тестовите въпроси) на ДЗИ по информатика и по ИТ ще се проведе на хартия. Само втората част от изпита (практическите задачи) ще се проведе през изпитната система exams.mon.bg. Логването в изпитната система следва да е след приключване на времето за първата част (90 минути). Началото на втората част се обявява след влизането на всички ученици в залата в изпитната система и се записва на дъската в залата. Длъжностното лице подпомага при необходимост достъпа на учениците до изпитната система и прави необходимото за отстраняване на възникнали технически проблеми в хода на изпитната сесия.

–           Така, както и при останалите зрелостни изпити, е допустимо на зрелостника да бъдат предоставени бели листове за чернова. След приключване на изпита тези листове се събират от квесторите, предават се на директора на съответното училище и се съхраняват на указано от него място. Не се прибират в плика с изпитния материал на ученика от част първа.

–           След вход в изпитната система в левия панел на екрана ще са визуализирани само задачите от съответния ДЗИ, за който ученикът е подал заявление за полагане (Например: Ако ученик е подал заявление за полагане на ДЗИ по информатика, ще вижда само практическите задачи по информатика).

–           Ученикът сваля на локалния компютър файла с условието на задачата и ресурсните файлове (ако към задачата има такива). На ученика НЕ СЕ предоставят разпечатани условията на практическите задачи. Изготвя решението на задачата в съответното приложение и подготвя файла с решението за прикачване в системата, като го наименува според инструкциите, дадени в условието на съответната задача. Ако условието на задачата изисква създаване на класове в отделни файлове, е възможно качване на архив (zip) с няколко файла. След всяко изпращане на файл с решение изпитната система ще връща съобщение за успешно прикачен файл.

–           При завършване на практическите задачи учениците първо натискат бутон „край“, и след това бутон „изход“. Дори и да пропуснат тази дейност след изпращането на задачите, системата вече е отчела наличието на прикачени файлове.

–           Зрелостниците няма да имат възможност за използване на функционалността „Комуникация“.

–    Проверката на работите на зрелостниците ще се осъществява от оценители и няма да е автоматизирано.

–           По време на ДЗИ по информатика и по ИТ задаването на начало и край на изпита в училището ще се задава в платформата https://admin.infopriem.mon.bg.

При възникнали въпроси и необходимост от допълнителни указания по организацията за провеждане на ДЗИ по информатика или по ИТ може да пишете на Ралица Войнова – [email protected] от дирекция СПУО.

 

Приложение: Справка по образец за определените на училищно равнище длъжностни лица, специалисти в областта на ИКТ.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

ВАНЯ СТАНЧЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД

(съгл. Заповед № РД02-1723/26.07.2023 г.

 на началника на РУО  –  София-град)