Провеждане на индивидуални практически часове и практическите часове на индивидуално работно място

Изх. № РУО1-2759/21.01.2021 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ и УЧИЛИЩа, осъществяващи професионално образование и обучение

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН с вх. № РУО1-2379/18.01.2021 г. Ви уведомявам, че се разрешава провеждането на индивидуални практически часове и на  практически часове на индивидуално работно място, а също и провеждане на държавни изпити по теория и практика за придобиване на професионална квалификация. Когато практическото обучение може да се извършва ефективно в електронна среда, то може да продължите при спазване на изискванията на ОРЕС.

При провеждане на обучението в реална работна среда е необходимо строго спазване на противоепидемичните мерки. Обръщам внимание, че по време на изпитите е необходимо осигуряване на физическа дистанция между явяващите се, а също и  на квесторите. Допустимо е да има само един квестор в зала.

Предвид наложените обективни обстоятелства следва да направите подходяща организация за изпълнение на седмичното разписание, а ако се налага и промяна в графиците за провеждане на държавните изпити по практика и изпитите за учениците в самостоятелна и задочна форма на обучение.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД