Провеждане на обучения по Национална програма „Квалификация“ 2021 г.

Изх. № РУО1-12818/22.04.2021 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на Национална програма „Квалификация“ 2021 г. и писмо на МОН с № 9105-136/21.04.2021 г., вх. № РУО 1-12654/21.04.2021 г. относно дейностите по Тематично направление 3. „Възпитание и ценности“, Мярка 1. „Подобряване на кадровото обезпечаване на системата на училищното образование за реализиране на ценностно-ориентирано образование“, Ви уведомявам, че следва до 17:00 ч. на 27.04.2021 г. да изпратите доклад в РУО – София-град за  учители от повереното Ви училище, които желаят да се включат в обучение за придобиване на допълнителна професионална квалификация „учител по религия“, като имате предвид, че възможност за включване в програмата имат педагогически специалисти, назначени по трудов договор в училището на длъжност „начален учител“ и учители с придобита професионална квалификация „учител по история“ или  „учител по философия“. Докладът следва да съдържа трите имена на учителя, заеманата длъжност в училището и основание на трудовото правоотношение.

Учебните програми по учебния предмет религия и списъкът на одобрените учебници по предмета са публикувани на официалния сайт на МОН в раздел „Общо образование“.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД