Провеждане на онлайн конференция на тема „Предизвикателствата пред физическото възпитание в условията на Covid-19”

Изх. № РУО1-14734/12.05.2021 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

И ЦЕНТРОВЕТЕ ЗА ПОДКРЕПА НА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТИЕ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН с № 9105-137/23.04.2021 г., вх. № РУО 1-13136/26.04.2021 г. и писмо от Национална спортна академия „Васил Левски“ с вх. № РУО1-12308/19.04.2021 Ви уведомявам, че на 4 юни 2021 г. в платформата Google Meet ще се проведе онлайн конференция на тема „Предизвикателствата пред физическото възпитание в условията на Covid-19”. Конференцията се организира от катедра „Теория на физическото възпитание“ в Националната спортна академия.

Форумът е насочен към разкриване на научно-приложни проблеми на обучението и тренировката по физическо възпитание и спорт в онлайн среда.

Основните тематични направления включват:

  1. Добри практики при провеждане на онлайн обучение по физическо възпитание и спорт.
  2. Проблеми на спорта в условията на Covid-19.
  3. Физическо възпитание и спорт при деца със специални образователни потребности в условията на Covid-19.
  4. Олимпийско възпитание в условията на Covid-19.

В деня на конференцията ще се проведе и семинар за учителите по физическо възпитание и спорт и по спортна подготовка в спортните училища. Чрез него участниците ще могат да получат един квалификационен кредит съгласно изискванията на Наредба № 15/22.07.2019 г. на МОН за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.

Допълнителна информация и форма за заявка за участие в конференцията на следния линк: https://forms.gle/QJmPWv4wXwgTMMHx9

          

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД