Провеждане на сравнително европейско изследване за употреба на алкохол, цигари и наркотици (Проект ESPAD‘24)

Изх. № РУО1-12027/12.04.2024 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във  връзка с писмо  на МОН с № 9105–111/11.04.2024 г., вх. №  РУО 1-11939/12.04.2024 г., Ви уведомявам, че през втората половина на месец април, в рамките на Европейския училищен изследователски проект за алкохол и други наркотици (ESPAD‘24), предстои провеждане на национално представително проучване относно употребата на алкохол, цигари и наркотици  сред 16-годишните ученици, като изискването на международната методология е всички данни да се съберат в рамките на десет календарни дни.

Моля да съдействате на представителя на ЕСТАТ – Метрикс ДЗЗД за провеждане на сравнителното европейско изследване (Проект ESPAD‘24) в повереното Ви училище. В голяма част от училищата се изследва по един клас, в някои случаи – два, а в няколко училища – три класа. За да се осигури национална представителност на данните, класовете, попаднали в извадката, не може да бъдат променяни и замествани с други от страна на училището. Извадката е представителна и осигурява научна информация единствено за цялата страна. Резултатите няма да се обработват на областно, общинско и училищно ниво.

Европейският училищен изследователски проект за алкохол и други наркотици (ESPAD) е сравнителен международен изследователски проект, иницииран от Шведския съвет за информация за алкохол и други наркотици с подкрепата на Групата Помпиду към Съвета на Европа, а в последните години се осъществява със съдействието на Европейския мониторингов център за наркотици и наркомании – EMCDDA. Проект ESPAD стартира през 1995 г. по единна методология и изследването е представително за всяка от страните-участнички. В България проектът се реализира от 1999 г. от Националния център по обществено здраве и анализи (НЦОЗА) в сътрудничество с Националния център по наркомании (НЦН), който понастоящем е част от НЦОЗА. Целта на проекта е на всеки четири години да се събират сравнителни данни за употребата на алкохол, цигари и наркотици сред учащите се от европейските страни и да се проследят тенденциите на промяна в моделите на употреба на психоактивни вещества. Изследването служи като отправна точка за разработване на програми за превенция на злоупотребата с наркотици, алкохол и цигари сред младите хора. През 2024 г. проучването се осъществява за осми път в Европа и за седми път в нашата страна. Данните от ESPAD’24 ще се сравнят с резултатите от 2019, 2015, 2011, 2007, 2003 и 1999 г. и това ще позволи да очертаят тенденциите в употребата на психоактивни вещества след учениците в нашата страна.

Министерство на образованието и науката винаги е съдействало за изготвяне на националната извадка и за осигуряване на организация при провеждането му в българските училища, попаднали в нея. Всички стъпки на изследването се осъществяват от НЦОЗА, като се ангажира агенция, която да осъществи само събирането на данните по училища и класове и да ги въведе в електронен формат след логически и технически оглед. Тази години данните в училищата ще се събират от ЕСТАТ – Метрикс ДЗЗД.

Моля да осигурите необходимото време (45-50 минути) за провеждане на изследването с определения/определените в извадката клас/класове. Съгласно процедурата на изследването класният ръководител или оторизираният учител следва да присъства в началото, за да помогне на представителя на ЕСТАТ да попълни “Доклада от класната стая”, след което да остави класа насаме с изследователя, с оглед осигуряване на максимална анонимност и постигане на реални резултати при провеждане на изследването. Данните от нито едно училище или клас няма да бъдат обработвани отделно.

Благодаря за съдействието.

 

Приложение:

  1. Национална представителна извадка.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД