Провеждане на стрес-тест и НВО Х клас по ИТИДК

Изх. № РУО1-16265/31.05.2023 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА,

ПРОВЕЖДАЩИ НВО ПО ИТИДК В Х КЛАС

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо на МОН с вх. №15317/25.05.2023 г. Ви уведомявам, че на 12.06.2023 г. от 14,30 ч. до 15,30 ч. ще се проведе стрес-тест, като целта е учениците, подали заявления за полагане на изпита от НВО по информационни технологии за измерване на дигиталните компетентности (ИТИДК) в X клас, да се запознаят с графичния интерфейс и с функционалностите на изпитната система exams.mon.bg, чрез която ще се проведе изпита. За подготовката е необходимо да се извършат следните действия:

От страна на учениците, подали заявление за полагане на изпита от НВО по ИТИДК в X клас:

  • Да проверят валидността на акаунта си (например чрез вход в https://edu.mon.bg) преди деня на провеждане на стрес-теста.
  • В случай на проблем при влизане (съобщение за невалидно потребителско име или парола, изтекъл акаунт и т.н.) да се обърнат за съдействие към директора на училището, в което се обучават, за уточняване на потребителското име или нулиране на паролата при необходимост.

Длъжностните лица, определени за техническа подготовка на компютрите, следва:

  • Да извършат техническата подготовка на лаптопите за стрес-теста и за реалните изпити, като се изпълнят следните указания:
  • Да тестват компютрите в цялата училищна мрежа за вируси и друг зловреден софтуер.
  • Да изчистват кеш паметта на браузерите между сесиите.
  • Провеждането на изпитите от НВО по ИТИДК в X клас ще е възможно само на компютри, на които е инсталиран сертификат. За целта след влизане в изпитната система mon.bg с акаунта си в edu.mon.bg е необходимо да следват инструктажа за инсталация на сертификат. Задължително е инсталацията на сертификата да бъде направена преди провеждане на стрес-теста. За улеснение в левия панел на изпитната система е налична функционалност „Комуникация“, чрез която имате директна връзка с разработчиците на системата и може да задавате въпроси директно там. Преди самия стрес-тест следва да е стартиран браузер Google Chrome с въведен адрес на изпитната система exams.mon.bg, с цел ученикът да има възможност да достъпи системата директно с edu.mon.bg акаунта си. На машини, използвани за. провеждането на ДЗИ по информатика и/или по информационни технологии, не е необходимо инсталиране на нов сертификат.

За реалните изпити от НВО по ИТИДК в X клас не е необходимо повторно инсталиране на сертификат. Важно е в деня преди изпита да се направи отново техническа проверка на компютрите.

За провеждането на стрес-теста и за реалните НВО по ИТИДК в X клас няма ограничение за машините, на които ще се проведе изпитът. Задължителни елементи са операционна система Windows 10 и наличие на Microsoft Office версия 10 и по-висока. Браузърът за работа с електронната платформа е Google Chrome. За обезпечаване нормалното протичане на изпитните сесии е необходимо осигуряването на допълнителни (резервни) машини, които трябва да са предварително подготвени за провеждането на изпитите от НВО по ИТИДК в X клас.

Провеждането на стрес-теста не означава провеждане на пробен изпит, тъй като учениците ще работят по публикуваните на сайта на МОН примерни задачи и прикачените от тях файлове с решения няма да се оценяват.

По време на стрес-теста учениците ще могат да работят върху една задача с избираем отговор с четири възможни отговора, от които точно един е верен, една задача с избираем отговор с четири възможни отговора, от които два са верни и една задача със свободен отговор от Модул 1 и практическа задача от Модул 2. Времето за Модул 1 започва да тече след натискане на бутона за започване на теста. За решаването на практическата задача ученикът следва да свали на локалния компютър файла с условието на задачата и ресурсните файлове (ако към задачата има такива). На ученика НЕ СЕ предоставят разпечатани условията на практическите задачи. Изготвя решението на задачата в съответното приложение и подготвя файла с решението за прикачване в системата, като го наименува според инструкциите, дадени в условието на съответната задача. След всяко изпращане на файл с решение изпитната система ще връща съобщение за успешно прикачен файл.

Данните на учениците, подали заявления за полагане на изпита от НВО по ИТИДК в X клас, ще се отразят в изпитната система по служебен път.

Във връзка с обезпечаване на дейностите за организиране и провеждане на изпита от НВО по ИТИДК в X клас и за организиране и провеждане на трес-теста е необходимо:

  1. Директорът на училището, в което ще се проведе стрес-тест и изпит от НВО по ИТИДК в X клас, както и определеното от него длъжностно лице по време на стрес-теста и на изпита от НВО по ИТИДК в X клас, да спазват изискванията, регламентирани в Правилата за информационна сигурност за провеждане на НВО по ИТИДК в X клас.
  2. Директорът на училището, в което ще се проведе стрес-тест и изпит от НВО по ИТИДК в X клас, да уведоми писмено доставчиците на интернет за очаквания трафик в деня на провеждане на оценяването, с цел осигуряване на непрекъсваем достъп.
  3. Всеки ученик следва да провери валидността на акаунта си в edu.mon.bg преди деня на провеждане на стрес-теста и в случай на проблем да се обърне за съдействие към директора на училището, в което се обучава.

Ако по време на стрес-теста възникне технически проблем, свързан с достъпа до електронната платформа, длъжностното лице в съответното училище следва да уведоми незабавно определения да координира дейностите по провеждане на стрес-теста експерт Ралица Войнова – [email protected] от Дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование“ в МОН.

 

ВАЖНО!

Във връзка с организиране и провеждане на НВО по ИТИДК в X клас е необходимо в срок до 14:00 ч. на 02.06.2023 г. да изпратите на адрес [email protected] информация по приложен образец за определените на училищно равнище длъжностни лица – специалисти в областта на ИКТ, за провеждане на  изпита. Важно е изискваният мейл в edu.mon.bg да бъде коректен, тъй като е необходим за създаване на акаунти на тези длъжностни лица към електронната платформа.

 

Приложение:

  1. Справка за определените на училищно равнище длъжностни лица – специалисти в областта на ИКТ, за провеждане на НВО по ИТИДК в X клас

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД