Програма за изграждане и основен ремонт на спортни площадки в държавните и общинските училища

Изх. № РУО1-24904/28.06.2022 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА ДЪРЖАВНИТЕ И ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на заместник-министъра на образованието и науката, вх. № РУО1-24357/23.06.2022 г., Ви уведомявам, че с РМС № 392 от 16.06.2022 г. е одобрена „Програма за изграждане и основен ремонт на спортни площадки в държавните и общинските училища“ с бюджет в размер на 15000000 лева.

Допустими бенефициенти по програмата са:

  • общините (за общинските училища);
  • държавните училища, финансирани от МОН, МК и ММС.

По програмата е предвидено изпълнението на два модула:

  • Модул 1 „Изграждане на спортни площадки със специализирана спортна настилка“
  • Модул 2 „Основен ремонт на спортни площадки“

Съгласно процедурата за кандидатстване по програмата:

  • общинските училища подават документите към първостепенния разпоредител – Столична община. В срок до 25.07.2022 г. Столична община, подава в МОН попълнен формуляр за кандидатстване с приложените към него съпътстващи документи чрез СЕОС или ССЕВ;
  • държавните училища, финансирани от МК и ММС подават в МОН попълнен формуляр за кандидатстване с приложени към него съпътстващи документи в срок до 25.07.2022 г.;
  • държавните училища, финансирани от МОН, до 20.07.2022 г., подават попълнения формуляр за кандидатстване с приложените към него съпътстващи документи в РУО – София-град само по електронен път чрез системата за автоматичен обмен на информация.

 

Програмата е публикувана на сайта на МОН в секция „Програми и проекти“, раздел „Програма за изграждане и основен ремонт на спортни площадки в държавните и общинските училища“.

За въпроси и пояснения, допустимите бенефициенти може да се обръщат към членовете на екипa за управление на програмата, публикувани на интернет страницата на МОН.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД