Програма „За теб“

Изх. № РУО1-37277/17.11.2023 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

УЧИЛИЩАТА В ГРАД СОФИЯ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН с вх. РУО1-36457/09.11.2023 г. Ви уведомявам за разработена от „Проктър и Гембъл“ в тясно сътрудничество с професионалисти по гинекология Програма „За теб“, която включва образователни брошури с информация за физиологичните промени през пубертета.  Програмата се провежда в много европейски страни – Румъния, Молдова, Сърбия, Босна, Македония, Албания и България. Основната й цел е да предостави информация на момичетата от 11 до 13 години по отношение на промените, които настъпват през пубертета, и свързаните с това хигиена, хранителни навици и отношение към собственото тяло.

През последните 12 години програмата е обхванала 220 000 момичета във всички области на страната. Организаторите са изготвили електронна (онлайн) версия на програмата и планират да обхванат максимален брой момичета на посочената възраст. Лекциите не са със задължителен характер и се изисква съгласие на родител за присъствието на момичетата.

Кампанията се провежда от фирма „Елевайт“ ООД.

Фирмата е информирана, че действащите нормативни актове в системата на предучилищното и училищното образование предоставят значителна свобода на директорите да планират и да осъществяват дейности, свързани с интересите и потребностите на децата и учениците, както и за необходимостта от спазване на законовите изисквания за информирано съгласие на родителите, в т. ч. и по отношение на разгласяване на сведения и данни за деца и ученици, включително и на техни снимки.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО СОФИЯ-ГРАД

АТАНАС ПАСКАЛЕВ

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

(съгласно заповед №РД02-1235/13.11.2023 г. на министъра на образованието и науката)