ПРОГРАМА ЗА УЧИЛИЩА ПОСЛАНИЦИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

Изх.  № РУО1-28690/14.10.2020 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо на Бюрото на Европейския парламент в България, постъпило в РУО – София – град с вх. № РУО1-28322/12.10.2020 г., приложено Ви изпращам Покана, Общи условия за участие в Програмата за училища посланици на Европейския парламент и писмо на министъра на образованието и науката за подкрепа и съдействие за реализация на Програмата за училища посланици на Европейския парламент.

Основната цел на Програмата е да подобри осведомеността сред учащите относно Европейския съюз (ЕС), европейското гражданство, парламентарната демокрация и Европейския парламент (ЕП) като институция, която представлява гражданите на ЕС и с която те могат да взаимодействат, за да се включат активно в създаването на европейския дневен ред.

Програмата за училища посланици се стреми да разясни на младежите в гимназиалния етап на обучение техните права като европейски граждани, да ги запознае с работата на техните представители в ЕП, както и да им покаже как те самите биха могли да оказват влияние върху политическия и демократичен живот в Европейския съюз.

Цел, която трябва бъде постигната с течение на годините, е развиването на дълготрайни взаимоотношения и партньорства между училищата и Бюрото на ЕП, както и създаването на устойчива мрежа от учители като разпространители на знание за ЕС.

Учебната програма за училища посланици на Европейския парламент се ръководи от най-малко един преподавател за всяко участващо училище. За тези учители Бюрото на Европейския парламент осигурява специализирано обучение за това как работи Програмата, за ролята и дейностите на Европейския парламент, предоставят се и подходящи учебни материали. Участващите училища биват оценявани и ако отговарят на изискванията на Програмата и са осъществили желаните дейности, биват сертифицирани като училище посланик на ЕП и получават плакет. Учениците от най-добре представилото се училище имат възможността да посетят ЕП в Страсбург, а най-активните преподаватели – да участват в организирани в Брюксел или Страсбург семинари за учители от целия Европейски съюз. Понастоящем всички посещения в Брюксел и Страсбург са отменени поради епидемичната обстановка, но организаторите се надяват,  че ще бъдат възстановени веднага щом условията позволят.

Програмата се изпълнява от всички страни, членки на ЕС и се ползва с подкрепата на министъра на образованието и науката.

Кампанията за кандидатстване започва на 11 октомври 2020 г. , а заявки за участие ще се приемат до 23.59 часа на 23 октомври 2020 г.

Приложение:

1.Покана към училищните ръководства за участие в Програмата за училища посланици на Европейския парламент

2.Общи условия за участие в Програмата за училища посланици на Европейския парламент

3. Писмо на министъра на образованието и науката

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО –

СОФИЯ-ГРАД

 

СИЛВИЯ ПЕЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО –

СОФИЯ-ГРАД /съгл. заповед № РД 02-2316/12.10. 2020 г.

на началника на РУО – София-град/