Програма по финансова грамотност за ученици от X, XI и XII клас

Изх.№ РУО1-9099/28.02.2022 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО 1-8815/24.02.2022 г. Ви уведомявам, че Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) организира обучения за ученици от X, XI и XII клас по програмата по финансова грамотност. Обученията се водят от преподаватели от ВУЗФ, които запознават учениците с основни принципи във финансите и икономиката.

За контакти и допълнителна информация: Юлияна Георгиева, мениджър комуникации и кариерно развитие във ВУЗФ, тел. 02/40 15 807, +359888 443 096, e-mail: [email protected]

  

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА

РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

КРИСТИНА ГАБРОВСКА

НАЧАЛНИК НА

РУО – СОФИЯ-ГРАД

(съгласно заповед № РД 02-554/23.02.2022 г. на началника на РУО – София-град)